Régi szövegÚj szöveg
Máté 1:20   Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szent Lélektől van az. Máté 1:20   Mikor pedig ezeket magában elgondolta: íme az Úrnak angyala álomban megjelenék neki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szent Lélektől van az.
Máté 1:23   Ímé a szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten. Máté 1:23   Íme a szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten.
Máté 1:24   József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, amint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé. Máté 1:24   József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, amint az Úr angyala parancsolta vala neki, és feleségét magához vevé.
Máté 2:1   Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, {KJV 2:2} ezt mondván: Máté 2:1   Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, íme napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, {KJV 2:2} ezt mondván:
Máté 2:2   Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki. Máté 2:2   Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk neki.
Máté 2:5   Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a próféta: Máté 2:5   Azok pedig mondának neki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a próféta:
Máté 2:6   És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt. Máté 2:6   És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt.
Máté 2:8   És elküldvén őket Bethlehembe, monda nékik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki. Máté 2:8   És elküldvén őket Bethlehembe, monda nekik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek neki.
Máté 2:9   Ők pedig a király beszédét meghallván, elindulának. És ímé a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük megy vala mindaddig, amíg odaérvén, megálla a hely fölött, ahol a gyermek vala. Máté 2:9   Ők pedig a király beszédét meghallván, elindulának. És íme a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük megy vala mindaddig, amíg odaérvén, megálla a hely fölött, ahol a gyermek vala.
Máté 2:11   És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát. Máté 2:11   És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tőnek neki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.
Máté 2:12   És mivel álomban meginttettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térének vissza hazájokba. Máté 2:12   És mivel álomban meginttettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térének vissza hazájukba.
Máté 2:13   Mikor pedig azok visszatérnek vala, ímé megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Égyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom néked; mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. Máté 2:13   Mikor pedig azok visszatérnek vala, íme megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom neked; mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket.
Máté 2:14   Ő pedig fölkelvén, vevé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Égyiptomba távozék. Máté 2:14   Ő pedig fölkelvén, vevé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Egyiptomba távozék.
Máté 2:15   És ott vala egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt: Égyiptomból hívtam ki az én fiamat. Máté 2:15   És ott vala egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt: Egyiptomból hívtam ki az én fiamat.
Máté 2:19   Mikor pedig Heródes meghalt, ímé az Úrnak angyala megjelenék álomban Józsefnek Égyiptomban. Máté 2:19   Mikor pedig Heródes meghalt, íme az Úrnak angyala megjelenék álomban Józsefnek Egyiptomban.
Máté 2:20   Mondván: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izráel földére; mert meghaltak, akik a gyermeket halálra keresik vala. Máté 2:20   Mondván: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izrael földére; mert meghaltak, akik a gyermeket halálra keresik vala.
Máté 2:21   Ő pedig felkelvén, magához vevé a gyermeket és annak anyját, és elméne Izráel földére. Máté 2:21   Ő pedig felkelvén, magához vevé a gyermeket és annak anyját, és elméne Izrael földére.
Máté 3:7   Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nékik: Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek? Máté 3:7   Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nekik: Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek?
Máté 3:14   János azonban visszatartja vala őt, mondván: Nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám? Máté 3:14   János azonban visszatartja vala őt, mondván: Nekem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám?
Máté 3:15   Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engede néki. Máté 3:15   Jézus pedig felelvén, monda neki: Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engede neki.
Máté 3:16   És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy galambot és ő reá szállani. Máté 3:16   És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és íme az egek megnyilatkozának neki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy galambot és ő reá szállani.
Máté 3:17   És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Máté 3:17   És íme egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm.
Máté 4:1   Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába, hogy megkisértessék az ördögtől. Máté 4:1   Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől.
Máté 4:2   És mikor negyven nap és negyven éjjel bőjtölt vala, végre megéhezék. Máté 4:2   És mikor negyven nap és negyven éjjel böjtölt vala, végre megéhezék.
Máté 4:3   És hozzámenvén a kisértő, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. Máté 4:3   És hozzámenvén a kísértő, monda neki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké.
Máté 4:6   És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Máté 4:6   És monda neki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.
Máté 4:7   Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet. Máté 4:7   Monda neki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.
Máté 4:8   Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét, Máté 4:8   Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá neki a világ minden országát és azok dicsőségét,
Máté 4:9   És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Máté 4:9   És monda neki: Mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem.
Máté 4:10   Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Máté 4:10   Ekkor monda neki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.
Máté 4:11   Ekkor elhagyá őt az ördög. És ímé angyalok jövének hozzá és szolgálnak vala néki. Máté 4:11   Ekkor elhagyá őt az ördög. És íme angyalok jövének hozzá és szolgálnak vala neki.
Máté 4:13   És odahagyva Názáretet, elméne és lakozék a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain; Máté 4:13   És odahagyva Názáretet, elméne és lakozék a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Nafthali határain;
Máté 4:19   És monda nékik: Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok. Máté 4:19   És monda nekik: Kövessetek engem, és azt művelem, hogy embereket halásszatok.
Máté 4:24   És elterjede az ő híre egész Siriában: és hozzávivék mindazokat, akik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínlődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala őket. Máté 4:24   És elterjede az ő híre egész Szíriában: és hozzávivék mindazokat, akik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínylődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala őket.
Máté 5:4   Boldogok, akik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak. Máté 5:4   Boldogok, akik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak.
Máté 5:8   Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják. Máté 5:8   Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják.
Máté 5:24   Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat. Máté 5:24   Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, előbb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat.
Máté 5:26   Bizony mondom néked: ki nem jössz onnét, mígnem megfizetsz az utolsó fillérig. Máté 5:26   Bizony mondom neked: ki nem jössz onnét, mígnem megfizetsz az utolsó fillérig.
Máté 5:29   Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék. Máté 5:29   Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb neked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.
Máté 5:30   És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék. Máté 5:30   És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb neked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.
Máté 5:31   Megmondatott továbbá: Valaki elbocsátja feleségét, adjon néki elválásról való levelet. Máté 5:31   Megmondatott továbbá: Valaki elbocsátja feleségét, adjon neki elválásról való levelet.
Máté 5:40   És aki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is. Máté 5:40   És aki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda neki a felsőt is.
Máté 5:41   És aki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettőre. Máté 5:41   És aki téged egy mérföldútra kényszerít, menj el vele kettőre.
Máté 5:42   Aki tőled kér, adj néki; és aki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól. Máté 5:42   Aki tőled kér, adj neki; és aki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól.
Máté 5:45   Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Máté 5:45   Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak.
Máté 5:46   Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-é? Máté 5:46   Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-e?
Máté 5:47   És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképpen cselekesznek-é? Máté 5:47   És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképpen cselekesznek-e?
Máté 6:2   Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dícséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat. Máté 6:2   Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
Máté 6:4   Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Máté 6:4   Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván.
Máté 6:5   És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat. Máté 6:5   És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
Máté 6:6   Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Máté 6:6   Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván.
Máté 6:16   Mikor pedig bőjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők bőjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Máté 6:16   Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat.
Máté 6:17   Te pedig mikor bőjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg; Máté 6:17   Te pedig mikor böjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg;
Máté 6:18   Hogy ne az emberek lássák bőjtölésedet, hanem a te Atyád, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Máté 6:18   Hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te Atyád, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván.
Máté 6:25   Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet? Máté 6:25   Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-e az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
Máté 6:26   Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál? Máté 6:26   Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál?
Máté 6:30   Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek? Máté 6:30   Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-e titeket, ti kicsinyhitűek?
Máté 7:4   Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből; holott ímé, a te szemedben gerenda van? Máté 7:4   Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből; holott íme, a te szemedben gerenda van?
Máté 7:9   Avagy ki az az ember közületek, aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ád néki? Máté 7:9   Avagy ki az az ember közületek, aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad neki?
Máté 7:10   És ha halat kér, vajjon kígyót ád-e néki? Máté 7:10   És ha halat kér, vajon kígyót ad-e neki?
Máté 7:11   Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?! Máté 7:11   Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?!
Máté 7:15   Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok. Máté 7:15   Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.
Máté 7:16   Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajjon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? Máté 7:16   Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?
Máté 7:17   Eképpen minden fa gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Máté 7:17   Ekképpen minden fa gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.
Máté 7:21   Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Máté 7:21   Nem minden, aki ezt mondja nekem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.
Máté 7:22   Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? Máté 7:22   Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben?
Máté 7:23   És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Máté 7:23   És akkor vallást teszek majd nekik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.
Máté 8:2   És ímé eljövén egy bélpoklos, leborula előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Máté 8:2   És íme eljövén egy bélpoklos, leborula előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.
Máté 8:4   És monda néki Jézus: Meglásd, senkinek se szólj. Hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul nékik. Máté 8:4   És monda neki Jézus: Meglásd, senkinek se szólj. Hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul nekik.
Máté 8:7   És monda néki Jézus: Elmegyek és meggyógyítom őt. Máté 8:7   És monda neki Jézus: Elmegyek és meggyógyítom őt.
Máté 8:10   Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet. Máté 8:10   Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet.
Máté 8:13   És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában. Máté 8:13   És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen neked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában.
Máté 8:15   És illeté annak kezét, és elhagyta őt a láz; és fölkele, és szolgála nékik. Máté 8:15   És illeté annak kezét, és elhagyta őt a láz; és fölkele, és szolgála nekik.
Máté 8:19   És hozzámenvén egy írástudó, monda néki: Mester, követlek téged, akárhova mégy. Máté 8:19   És hozzámenvén egy írástudó, monda neki: Mester, követlek téged, akárhova mégy.
Máté 8:20   És monda néki Jézus: A rókáknak vagyon barlangjok és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtani. Máté 8:20   És monda neki Jézus: A rókáknak vagyon barlangjuk és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtani.
Máté 8:21   Egy másik pedig az ő tanítványai közül monda néki: Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat. Máté 8:21   Egy másik pedig az ő tanítványai közül monda neki: Uram, engedd meg nekem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat.
Máté 8:22   Jézus pedig monda néki: Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat. Máté 8:22   Jézus pedig monda neki: Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat.
Máté 8:24   És ímé nagy háborgás lőn a tengeren, annyira, hogy a hajót elborítják vala a hullámok; ő pedig aluszik vala. Máté 8:24   És íme nagy háborgás lőn a tengeren, annyira, hogy a hajót elborítják vala a hullámok; ő pedig aluszik vala.
Máté 8:26   És monda nékik: Mit féltek, óh kicsinyhitűek? Ekkor fölkelvén, megdorgálá a szeleket és a tengert, és lőn nagy csendesség. Máté 8:26   És monda nekik: Mit féltek, óh kicsinyhitűek? Ekkor fölkelvén, megdorgálá a szeleket és a tengert, és lőn nagy csendesség.
Máté 8:27   Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki. Máté 8:27   Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek neki.
Máté 8:28   És amikor eljutott vala a túlsó partra, a Gadarénusok tartományába, két ördöngős ment eléje, a sírboltokból kijövén, igen kegyetlenek, annyira, hogy senki sem mer vala elmenni azon az úton. Máté 8:28   És amikor eljutott vala a túlsó partra, a gadarénusok tartományába, két ördöngős ment eléje, a sírboltokból kijövén, igen kegyetlenek, annyira, hogy senki sem mer vala elmenni azon az úton.
Máté 8:29   És ímé kiáltának mondván: Mi közünk te veled Jézus, Istennek fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket? Máté 8:29   És íme kiáltának mondván: Mi közünk te veled Jézus, Istennek fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket?
Máté 8:32   És monda nékik: Menjetek. Azok pedig kimenvén, menének a disznónyájba: és ímé az egész disznónyáj a meredekről a tengerbe rohana, és oda vesze a vízben. Máté 8:32   És monda nekik: Menjetek. Azok pedig kimenvén, menének a disznónyájba: és íme az egész disznónyáj a meredekről a tengerbe rohana, és oda vesze a vízben.
Máté 8:34   És ímé az egész város kiméne Jézus elébe; és mihelyt meglátták, kérék őt, hogy távozzék az ő határukból. Máté 8:34   És íme az egész város kiméne Jézus elébe; és mihelyt meglátták, kérék őt, hogy távozzék az ő határukból.
Máté 9:2   És ímé hoznak vala hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid. Máté 9:2   És íme hoznak vala hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak neked a te bűneid.
Máté 9:3   És ímé némelyek az írástudók közül mondának magukban: Ez káromlást szól. Máté 9:3   És íme némelyek az írástudók közül mondának magukban: Ez káromlást szól.
Máté 9:5   Mert mi könnyebb, ezt mondani-é: Megbocsáttattak néked a te bűneid; vagy ezt mondani: Kelj föl és járj? Máté 9:5   Mert mi könnyebb, ezt mondani-e: Megbocsáttattak neked a te bűneid; vagy ezt mondani: Kelj föl és járj?
Máté 9:9   És mikor Jézus onnét tovább méne, láta egy embert ülni a vámszedő helyen, akinek Máté volt a neve, és monda néki: Kövess engem! És az felkelvén, követé őt. Máté 9:9   És mikor Jézus onnét tovább méne, láta egy embert ülni a vámszedő helyen, akinek Máté volt a neve, és monda neki: Kövess engem! És az felkelvén, követé őt.
Máté 9:10   És lőn, amikor ő letelepedék a házban, ímé sok vámszedő és bűnös jött oda és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz. Máté 9:10   És lőn, amikor ő letelepedék a házban, íme sok vámszedő és bűnös jött oda és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz.
Máté 9:12   Jézus pedig ezt hallván, monda nékik: Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Máté 9:12   Jézus pedig ezt hallván, monda nekik: Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek.
Máté 9:13   Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hivogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. Máté 9:13   Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre.
Máté 9:14   Akkor a János tanítványai jövének hozzá, mondván: Miért hogy mi és a farizeusok sokat bőjtölünk, a te tanítványaid pedig nem bőjtölnek? Máté 9:14   Akkor a János tanítványai jövének hozzá, mondván: Miért hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek?
Máté 9:15   És monda nékik Jézus: Vajjon szomorkodhatik-é a násznép amíg velök van a vőlegény? de eljőnek a napok, amikor elvétetik tőlök a vőlegény, és akkor bőjtölni fognak. Máté 9:15   És monda nekik Jézus: Vajon szomorkodhatik-e a násznép amíg velük van a vőlegény? de eljőnek a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak.
Máté 9:18   Mikor ezeket mondá nékik, ímé egy főember eljövén leborula előtte, mondván: Az én leányom épen most halt meg; de jer, vesd reá kezedet, és megelevenedik. Máté 9:18   Mikor ezeket mondá nekik, íme egy főember eljövén leborula előtte, mondván: Az én leányom épen most halt meg; de jer, vesd reá kezedet, és megelevenedik.
Máté 9:20   És ímé, egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásban szenved vala, hozzájárulván hátulról, illeté az ő ruhájának szegélyét. Máté 9:20   És íme, egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásban szenved vala, hozzájárulván hátulról, illeté az ő ruhájának szegélyét.
Máté 9:24   Monda nékik: Menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem aluszik. És kinevették őt. Máté 9:24   Monda nekik: Menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem aluszik. És kinevették őt.
Máté 9:28   Mikor pedig beméne a házba, oda menének hozzá a vakok, és monda nékik Jézus: Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram. Máté 9:28   Mikor pedig beméne a házba, oda menének hozzá a vakok, és monda nekik Jézus: Hiszitek-e, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának neki: Igen, Uram.
Máté 9:30   És megnyilatkozának azoknak szemei; és rájok parancsola Jézus, mondván: Meglássátok, senki meg ne tudja! Máté 9:30   És megnyilatkozának azoknak szemei; és rájuk parancsola Jézus, mondván: Meglássátok, senki meg ne tudja!
Máté 9:32   Mikor pedig azok elmentek vala, ímé egy ördöngős néma embert hozának néki. Máté 9:32   Mikor pedig azok elmentek vala, íme egy ördöngős néma embert hozának neki.
Máté 9:33   És az ördögöt kiűzvén, megszólalt a néma; és a sokaság csudálkozik vala, mondván: Soha nem láttak ilyet Izráelben! Máté 9:33   És az ördögöt kiűzvén, megszólalt a néma; és a sokaság csodálkozik vala, mondván: Soha nem láttak ilyet Izraelben!
Máté 10:1   És előszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat ada nékik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtelenséget. Máté 10:1   És előszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat ada nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtelenséget.
Máté 10:4   Simon a kananita, és Judás, az Iskariotes, aki el is árulta őt. Máté 10:4   Simon a kananita, és Júdás, az iskariótes, aki el is árulta őt.
Máté 10:5   Ezt a tizenkettőt küldé ki Jézus, és megparancsolá nékik, mondván: Pogányok útjára ne menjetek, és Samaritánusok városába ne menjetek be; Máté 10:5   Ezt a tizenkettőt küldé ki Jézus, és megparancsolá nekik, mondván: Pogányok útjára ne menjetek, és Samaritánusok városába ne menjetek be;
Máté 10:6   Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz. Máté 10:6   Hanem menjetek inkább Izrael házának eltévelyedett juhaihoz.
Máté 10:15   Bizony mondom néktek: Az ítélet napján könnyebb lesz a Sodoma és Gomora földjének dolga, mint annak a városnak. Máté 10:15   Bizony mondom néktek: Az ítélet napján könnyebb lesz a Szodoma és Gomora földjének dolga, mint annak a városnak.
Máté 10:16   Ímé, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelidek mint a galambok. Máté 10:16   Íme, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelídek mint a galambok.
Máté 10:20   Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, aki szól ti bennetek. Máté 10:20   Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, aki szól tibennetek.
Máté 10:23   Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba. Mert bizony mondom néktek: be sem járjátok Izráel városait, míg az embernek Fia eljövend. Máté 10:23   Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba. Mert bizony mondom néktek: be sem járjátok Izrael városait, míg az embernek Fia eljövend.
Máté 10:24   Nem fölebbvaló a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az ő uránál. Máté 10:24   Nem följebbvaló a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az ő uránál.
Máté 10:26   Azért ne féljetek tőlök. Mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jőne; és oly titok, ami ki ne tudódnék. Máté 10:26   Azért ne féljetek tőlük. Mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jőne; és oly titok, ami ki ne tudódnék.
Máté 10:39   Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt; és aki elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt. Máté 10:39   Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt; és aki elveszti az ő életét én értem, megtalálja azt.
Máté 10:42   És aki inni ád egynek e kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony mondom néktek, el nem vesztheti jutalmát. Máté 10:42   És aki inni ad egynek e kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony mondom néktek, el nem vesztheti jutalmát.
Máté 11:3   Monda néki: Te vagy-é az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? Máté 11:3   Monda neki: Te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk?
Máté 11:4   És felelvén Jézus, monda nékik: Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok: Máté 11:4   És felelvén Jézus, monda nekik: Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok:
Máté 11:7   Mikor pedig azok elmentek vala, szólni kezde Jézus a sokaságnak Jánosról: Mit látni mentetek ki a pusztába? Nádszálat-é, amit a szél hajtogat? Máté 11:7   Mikor pedig azok elmentek vala, szólni kezde Jézus a sokaságnak Jánosról: Mit látni mentetek ki a pusztába? Nádszálat-e, amit a szél hajtogat?
Máté 11:8   Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhába öltözött embert-é? Ímé akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. Máté 11:8   Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhába öltözött embert-e? Íme akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak.
Máté 11:9   Hát mit látni mentetek ki? Prófétát-é? Bizony, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat! Máté 11:9   Hát mit látni mentetek ki? Prófétát-e? Bizony, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat!
Máté 11:10   Mert ő az, akiről meg van írva: Ímé én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki megkészíti előtted a te útadat. Máté 11:10   Mert ő az, akiről meg van írva: Íme én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki megkészíti előtted a te utadat.
Máté 11:19   Eljött az embernek Fia, aki eszik és iszik, és ezt mondják: Ímé a nagy étü és részeges ember, a vámszedők és bűnösök barátja! És igazoltaték a bölcsesség az ő fiaitól. Máté 11:19   Eljött az embernek Fia, aki eszik és iszik, és ezt mondják: Íme a nagy étü és részeges ember, a vámszedők és bűnösök barátja! És igazoltaték a bölcsesség az ő fiaitól.
Máté 11:21   Jaj néked Korazin! Jaj néked Bethsaida! Mert ha Tirusban és Sidonban történnek vala azok a csodák, amelyek bennetek lőnek, rég megtértek volna gyászruhában és hamuban. Máté 11:21   Jaj neked Korazin! Jaj neked Bethsaida! Mert ha Tirusban és Sidonban történnek vala azok a csodák, amelyek bennetek lőnek, rég megtértek volna gyászruhában és hamuban.
Máté 11:23   Te is Kapernaum, aki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni; mert ha Sodomában történnek vala azok a csodák, amelyek te benned lőnek, mind e mai napig megmaradt volna. Máté 11:23   Te is Kapernaum, aki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni; mert ha Szodomában történnek vala azok a csodák, amelyek te benned lőnek, mind e mai napig megmaradt volna.
Máté 11:24   De mondom néktek, hogy Sodoma földének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogynem néked. Máté 11:24   De mondom néktek, hogy Szodoma földének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogynem neked.
Máté 11:25   Abban az időben szólván Jézus, monda: Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Máté 11:25   Abban az időben szólván Jézus, monda: Hálákat adok neked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted.
Máté 11:27   Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és akinek a Fiú akarja megjelenteni. Máté 11:27   Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és akinek a Fiú akarja megjelenteni.
Máté 11:29   Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Máté 11:29   Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
Máté 12:2   Látván pedig ezt a farizeusok, mondának néki: Ímé a te tanítványaid azt cselekszik, amit nem szabad szombatnapon cselekedni. Máté 12:2   Látván pedig ezt a farizeusok, mondának neki: Íme a te tanítványaid azt cselekszik, amit nem szabad szombatnapon cselekedni.
Máté 12:3   Ő pedig monda nékik: Nem olvastátok-é, mit cselekedett Dávid, mikor megéhezett vala ő és akik vele valának? Máté 12:3   Ő pedig monda nekik: Nem olvastátok-e, mit cselekedett Dávid, mikor megéhezett vala ő és akik vele valának?
Máté 12:4   Hogyan ment be az Isten házába, és ette meg a szentelt kenyereket, amelyeket nem vala szabad megennie néki, sem azoknak, akik ő vele valának, hanem csak a papoknak? Máté 12:4   Hogyan ment be az Isten házába, és ette meg a szentelt kenyereket, amelyeket nem vala szabad megennie neki, sem azoknak, akik ő vele valának, hanem csak a papoknak?
Máté 12:5   Vagy nem olvastátok-é a törvényben, hogy szombatnapon megtörik a papok a szombatot a templomban és nem vétkeznek? Máté 12:5   Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy szombatnapon megtörik a papok a szombatot a templomban és nem vétkeznek?
Máté 12:10   És ímé, vala ott egy elszáradt kezű ember. És megkérdék őt, mondván: Ha szabad-é szombatnapon gyógyítani? hogy vádolhassák őt. Máté 12:10   És íme, vala ott egy elszáradt kezű ember. És megkérdék őt, mondván: Ha szabad-e szombatnapon gyógyítani? hogy vádolhassák őt.
Máté 12:11   Ő pedig monda nékik: Kicsoda közületek az az ember, akinek van egy juha, és ha az szombatnapon a verembe esik, meg nem ragadja és ki nem vonja azt? Máté 12:11   Ő pedig monda nekik: Kicsoda közületek az az ember, akinek van egy juha, és ha az szombatnapon a verembe esik, meg nem ragadja és ki nem vonja azt?
Máté 12:15   Jézus pedig észrevévén ezt, eltávozék onnan. És követé őt nagy sokaság, és ő meggyógyítja vala mindnyájokat; Máté 12:15   Jézus pedig észrevévén ezt, eltávozék onnan. És követé őt nagy sokaság, és ő meggyógyítja vala mindnyájukat;
Máté 12:18   Ímé az én szolgám, akit választottam; az én szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét lelé; lelkemet adom ő belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak. Máté 12:18   Íme az én szolgám, akit választottam; az én szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét lelé; lelkemet adom ő belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak.
Máté 12:23   És elálmélkodék az egész sokaság, és monda: Vajjon nem ez-é Dávidnak ama Fia? Máté 12:23   És elálmélkodék az egész sokaság, és monda: Vajon nem ez-e Dávidnak ama Fia?
Máté 12:25   Jézus pedig, tudva az ő gondolataikat, monda nékik: Minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul; és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával. Máté 12:25   Jézus pedig, tudva az ő gondolataikat, monda nekik: Minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul; és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával.
Máté 12:37   Mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből ismertetel hamisnak. Máté 12:37   Mert a te beszédeidből ismertetel igaznak, és a te beszédeidből ismertetel hamisnak.
Máté 12:38   Ekkor felelének néki némelyek az írástudók és farizeusok közül, mondván: Mester, jelt akarnánk látni te tőled. Máté 12:38   Ekkor felelének neki némelyek az írástudók és farizeusok közül, mondván: Mester, jelt akarnánk látni te tőled.
Máté 12:39   Ő pedig felelvén, monda nékik: E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván; és nem adatik jel néki, hanemha Jónás prófétának jele. Máté 12:39   Ő pedig felelvén, monda nekik: E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván; és nem adatik jel neki, hanemha Jónás prófétának jele.
Máté 12:41   Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt: mivelhogy ők megtértek a Jónás prédikálására; és ímé nagyobb van itt Jónásnál. Máté 12:41   Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt: mivelhogy ők megtértek a Jónás prédikálására; és íme nagyobb van itt Jónásnál.
Máté 12:42   Délnek királyné asszonya felkél majd az ítéletkor e nemzetséggel együtt, és kárhoztatja ezt: mert ő eljött a földnek széléről, hogy hallhassa a Salamon bölcsességét; és ímé, nagyobb van itt Salamonnál. Máté 12:42   Délnek királyné asszonya felkél majd az ítéletkor e nemzetséggel együtt, és kárhoztatja ezt: mert ő eljött a földnek széléről, hogy hallhassa a Salamon bölcsességét; és íme, nagyobb van itt Salamonnál.
Máté 12:45   Akkor elmegy és vesz maga mellé más hét lelket, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén, ott lakoznak; és ennek az embernek utolsó állapotja gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is. Máté 12:45   Akkor elmegy és vesz maga mellé más hét lelket, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén, ott lakoznak; és ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is.
Máté 12:46   Mikor pedig még szóla a sokaságnak, ímé az ő anyja és az ő testvérei állanak vala odakünn, akarván ő vele szólni. Máté 12:46   Mikor pedig még szóla a sokaságnak, íme az ő anyja és az ő testvérei állanak vala odakünn, akarván ő vele szólni.
Máté 12:47   És monda néki valaki: Ímé a te anyád és testvéreid odakünn állanak, és szólni akarnak veled. Máté 12:47   És monda neki valaki: Íme a te anyád és testvéreid odakünn állanak, és szólni akarnak veled.
Máté 12:49   És kinyujtván kezét az ő tanítványaira, monda: Ímé az én anyám és az én testvéreim! Máté 12:49   És kinyújtván kezét az ő tanítványaira, monda: Íme az én anyám és az én testvéreim!
Máté 12:50   Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám. Máté 12:50   Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nekem fitestvérem, nőtestvérem és anyám.
Máté 13:3   És sokat beszéle nékik példázatokban, mondván: Ímé kiméne a magvető vetni, Máté 13:3   És sokat beszéle nekik példázatokban, mondván: Íme kiméne a magvető vetni,
Máté 13:7   Némely pedig a tövisek közé esék, és a tövisek felnevekedvén, megfojták azt. Máté 13:7   Némely pedig a tövisek közé esék, és a tövisek felnövekedvén, megfojták azt.
Máté 13:10   A tanítványok pedig hozzámenvén, mondának néki: Miért szólasz nékik példázatokban? Máté 13:10   A tanítványok pedig hozzámenvén, mondának neki: Miért szólasz nekik példázatokban?
Máté 13:11   Ő pedig felelvén, monda nékik: Mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. Máté 13:11   Ő pedig felelvén, monda nekik: Mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg.
Máté 13:13   Azért szólok velök példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem nem értenek. Máté 13:13   Azért szólok velük példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem nem értenek.
Máté 13:14   És beteljesedék rajtok Ésaiás jövendölése, amely ezt mondja: Hallván halljatok, és ne értsetek; és látván lássatok, és ne ismerjetek: Máté 13:14   És beteljesedett rajtok Ésaiás jövendölése, amely ezt mondja: Hallván halljatok, és ne értsetek; és látván lássatok, és ne ismerjetek:
Máté 13:24   Más példázatot is adott eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földébe magot vetett; Máté 13:24   Más példázatot is adott eléjük, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földébe magot vetett;
Máté 13:27   A gazda szolgái pedig előállván, mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? honnan van azért benne a konkoly? Máté 13:27   A gazda szolgái pedig előállván, mondának neki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? honnan van azért benne a konkoly?
Máté 13:28   Ő pedig monda nékik: Valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki: Akarod-é tehát, hogy elmenvén, összeszedjük azokat? Máté 13:28   Ő pedig monda nekik: Valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának neki: Akarod-e tehát, hogy elmenvén, összeszedjük azokat?
Máté 13:30   Hagyjátok, hogy együtt nőjjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. Máté 13:30   Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe.
Máté 13:31   Más példázatot is adott eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, amelyet vévén az ember, elvete az ő mezejében; Máté 13:31   Más példázatot is adott eléjük, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, amelyet vévén az ember, elvete az ő mezejében;
Máté 13:33   Más példázatot is mondott nékik: Hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, amelyet vévén az asszony, három mérce lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele. Máté 13:33   Más példázatot is mondott nekik: Hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, amelyet vévén az asszony, három mérce lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele.
Máté 13:34   Mind ezeket példázatokban mondá Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem szóla nékik, Máté 13:34   Mind ezeket példázatokban mondá Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem szóla nekik,
Máté 13:37   Ő pedig felelvén monda nékik: Aki a magot veti, az az embernek Fia; Máté 13:37   Ő pedig felelvén monda nekik: Aki a magot veti, az az embernek Fia;
Máté 13:40   Amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik: aképpen lesz a világnak végén. Máté 13:40   Amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik: akképpen lesz a világnak végén.
Máté 13:43   Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő Atyjoknak országában. Akinek van füle a hallásra, hallja. Máté 13:43   Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő Atyjuknak országában. Akinek van füle a hallásra, hallja.
Máté 13:51   Monda nékik Jézus: Megértettétek-é mindezeket? Mondának néki: Megértettük Uram. Máté 13:51   Monda nekik Jézus: Megértettétek-e mindezeket? Mondának neki: Megértettük Uram.
Máté 13:52   Ő pedig monda nékik: Annakokáért minden írástudó, aki a mennyeknek országa felől megtaníttatott, hasonlatos az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából. Máté 13:52   Ő pedig monda nekik: Annak okáért minden írástudó, aki a mennyeknek országa felől megtaníttatott, hasonlatos az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából.
Máté 13:55   Nem ez-é amaz ácsmesternek fia? Nem az ő anyját hívják-é Máriának, és az ő testvéreit Jakabnak, Józsénak, Simonnak és Júdásnak? Máté 13:55   Nem ez-e amaz ácsmesternek fia? Nem az ő anyját hívják-e Máriának, és az ő testvéreit Jakabnak, Józsénak, Simonnak és Júdásnak?
Máté 13:56   És az ő nőtestvérei is nem mind minálunk vannak-é? Honnét vannak tehát ennél mindezek? Máté 13:56   És az ő nőtestvérei is nem mind minálunk vannak-e? Honnét vannak tehát ennél mindezek?
Máté 13:57   És megbotránkoznak vala ő benne. Jézus pedig monda nékik: Nincsen próféta tisztesség nélkül, hanem csak az ő hazájában és házában. Máté 13:57   És megbotránkoznak vala ő benne. Jézus pedig monda nekik: Nincsen próféta tisztesség nélkül, hanem csak az ő hazájában és házában.
Máté 13:58   Nem is tőn ott sok csodát, az ő hitetlenségök miatt. Máté 13:58   Nem is tőn ott sok csodát, az ő hitetlenségük miatt.
Máté 14:4   Mert ezt mondja vala néki János: Nem szabad néked ővele élned. Máté 14:4   Mert ezt mondja vala neki János: Nem szabad neked ővele élned.
Máté 14:7   Azért esküvéssel fogadá, hogy amit kér, megadja néki. Máté 14:7   Azért esküvéssel fogadá, hogy amit kér, megadja neki.
Máté 14:8   A leány pedig, anyja rábeszélésére, monda: Add ide nékem egy tálban a Keresztelő János fejét. Máté 14:8   A leány pedig, anyja rábeszélésére, monda: Add ide nekem egy tálban a Keresztelő János fejét.
Máté 14:15   Mikor pedig estveledék, hozzá menének az ő tanítványai, mondván: Puszta hely ez, és az idő már elmúlt; bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek el a falvakba és vegyenek magoknak eleséget. Máté 14:15   Mikor pedig esteledék, hozzá menének az ő tanítványai, mondván: Puszta hely ez, és az idő már elmúlt; bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek el a falvakba és vegyenek magoknak eleséget.
Máté 14:16   Jézus pedig monda nékik: Nem szükség elmenniök; adjatok nékik ti enniök. Máté 14:16   Jézus pedig monda nekik: Nem szükség elmenniük; adjatok nekik ti enniük.
Máté 14:17   Azok pedig mondának néki: Nincsen itt, csupán öt kenyerünk és két halunk. Máté 14:17   Azok pedig mondának neki: Nincsen itt, csupán öt kenyerünk és két halunk.
Máté 14:28   Péter pedig felelvén néki, monda: Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Máté 14:28   Péter pedig felelvén neki, monda: Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken.
Máté 14:31   Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá őt, és monda néki: Kicsinyhitű, miért kételkedél? Máté 14:31   Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá őt, és monda neki: Kicsinyhitű, miért kételkedél?
Máté 15:3   Ő pedig felelvén monda nékik: Ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által? Máté 15:3   Ő pedig felelvén monda nekik: Ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által?
Máté 15:6   És erőtelenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által. Máté 15:6   És erőtelenné tettétek az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által.
Máté 15:10   És előszólítván a sokaságot, monda nékik: Halljátok és értsétek meg: Máté 15:10   És előszólítván a sokaságot, monda nekik: Halljátok és értsétek meg:
Máté 15:12   Akkor hozzájárulván az ő tanítványai, mondának néki: Tudod-é, hogy a farizeusok e beszédet hallván, megbotránkoztak? Máté 15:12   Akkor hozzájárulván az ő tanítványai, mondának neki: Tudod-e, hogy a farizeusok e beszédet hallván, megbotránkoztak?
Máté 15:15   Péter pedig felelvén, monda néki: Magyarázd meg nékünk ezt a példázatot. Máté 15:15   Péter pedig felelvén, monda neki: Magyarázd meg nékünk ezt a példázatot.
Máté 15:16   Jézus pedig monda: Ti is értelem nélkül vagytok-é még? Máté 15:16   Jézus pedig monda: Ti is értelem nélkül vagytok-e még?
Máté 15:17   Mégsem értitek-é, hogy minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik? Máté 15:17   Mégsem értitek-e, hogy minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik?
Máté 15:19   Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások. Máté 15:19   Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások.
Máté 15:22   És ímé egy kananeus asszony jövén ki abból a tartományból, kiált vala néki: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! az én leányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik. Máté 15:22   És íme egy kananeus asszony jövén ki abból a tartományból, kiált vala neki: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! az én leányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik.
Máté 15:23   Ő pedig egy szót sem felele néki. És az ő tanítványai hozzá menvén, kérik vala őt, mondván: Bocsásd el őt, mert utánunk kiált. Máté 15:23   Ő pedig egy szót sem felele neki. És az ő tanítványai hozzá menvén, kérik vala őt, mondván: Bocsásd el őt, mert utánunk kiált.
Máté 15:24   Ő pedig felelvén, monda: Nem küldettem, csak az Izráel házának elveszett juhaihoz. Máté 15:24   Ő pedig felelvén, monda: Nem küldettem, csak az Izrael házának elveszett juhaihoz.
Máté 15:25   Az asszony pedig odaérvén, leborula előtte, mondván: Uram, légy segítségül nékem! Máté 15:25   Az asszony pedig odaérvén, leborula előtte, mondván: Uram, légy segítségül nekem!
Máté 15:27   Az pedig monda: Úgy van, Uram; de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uroknak asztaláról aláhullanak. Máté 15:27   Az pedig monda: Úgy van, Uram; de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uruknak asztaláról aláhullanak.
Máté 15:28   Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva. Máté 15:28   Ekkor felelvén Jézus, monda neki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen neked a te akaratod szerint. És meggyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva.
Máté 15:31   Úgy hogy a sokaság álmélkodik vala, látván, hogy a némák beszélnek, a csonkák megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak: és dicsőíték Izráel Istenét. Máté 15:31   Úgy hogy a sokaság álmélkodik vala, látván, hogy a némák beszélnek, a csonkák megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak: és dicsőíték Izrael Istenét.
Máté 15:32   Jézus pedig előszólítván az ő tanítványait, monda: Szánakozom e sokaságon, mert három napja immár, hogy velem vannak, és nincs mit enniök. Éhen pedig nem akarom őket elbocsátani, hogy valamiképpen ki ne dőljenek az úton. Máté 15:32   Jézus pedig előszólítván az ő tanítványait, monda: Szánakozom e sokaságon, mert három napja immár, hogy velem vannak, és nincs mit enniük. Éhen pedig nem akarom őket elbocsátani, hogy valamiképpen ki ne dőljenek az úton.
Máté 15:33   És mondának néki az ő tanítványai: Honnét volna e pusztában annyi kenyerünk, hogy megelégítsünk ily nagy sokaságot? Máté 15:33   És mondának neki az ő tanítványai: Honnét volna e pusztában annyi kenyerünk, hogy megelégítsünk ily nagy sokaságot?
Máté 15:34   És monda nékik Jézus: Hány kenyeretek van? Ők pedig mondának: Hét, és néhány halunk. Máté 15:34   És monda nekik Jézus: Hány kenyeretek van? Ők pedig mondának: Hét, és néhány halunk.
Máté 16:1   És hozzá menvén a farizeusok és sadduceusok, kisértvén, kérék őt, hogy mutasson nékik mennyei jelt. Máté 16:1   És hozzá menvén a farizeusok és szadduceusok, kísértvén, kérék őt, hogy mutasson nekik mennyei jelt.
Máté 16:2   Ő pedig felelvén, monda nékik: Mikor estveledik, azt mondjátok: Szép idő lesz; mert veres az ég. Máté 16:2   Ő pedig felelvén, monda nekik: Mikor esteledik, azt mondjátok: Szép idő lesz; mert veres az ég.
Máté 16:4   E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván; és nem adatik néki jel, hanemha a Jónás prófétának jele. És ott hagyván őket, elméne. Máté 16:4   E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván; és nem adatik neki jel, hanemha a Jónás prófétának jele. És ott hagyván őket, elméne.
Máté 16:5   És az ő tanítványai a tulsó partra menvén, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Máté 16:5   És az ő tanítványai a túlsó partra menvén, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal.
Máté 16:6   Jézus pedig monda nékik: Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és sadduceusok kovászától. Máté 16:6   Jézus pedig monda nekik: Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától.
Máté 16:8   Jézus pedig megértvén ezt, monda nékik: Mit tanakodtok magatok között óh kicsinyhitűek, hogy kenyeret nem hoztatok magatokkal?! Máté 16:8   Jézus pedig megértvén ezt, monda nekik: Mit tanakodtok magatok között óh kicsinyhitűek, hogy kenyeret nem hoztatok magatokkal?!
Máté 16:9   Mégsem értitek-é, nem is emlékeztek-é az ötezernek öt kenyerére, és hogy hány kosárt töltöttetek meg? Máté 16:9   Mégsem értitek-e, nem is emlékeztek-e az ötezernek öt kenyerére, és hogy hány kosárt töltöttetek meg?
Máté 16:11   Hogyan nem értitek, hogy nem kenyérről mondtam néktek, hogy őrizkedjetek a farizeusok és sadduceusok kovászától!? Máté 16:11   Hogyan nem értitek, hogy nem kenyérről mondtam néktek, hogy őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától!?
Máté 16:12   Ekkor értették meg, hogy nem arról szólott, hogy a kenyér kovászától, hanem hogy a farizeusok és sadduceusok tudományától őrizkedjenek. Máté 16:12   Ekkor értették meg, hogy nem arról szólott, hogy a kenyér kovászától, hanem hogy a farizeusok és szadduceusok tudományától őrizkedjenek.
Máté 16:15   Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? Máté 16:15   Monda nekik: Ti pedig kinek mondotok engem?
Máté 16:17   És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám. Máté 16:17   És felelvén Jézus, monda neki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei Atyám.
Máté 16:18   De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Máté 16:18   De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.
Máté 16:19   És néked adom a mennyek országának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen. Máté 16:19   És neked adom a mennyek országának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.
Máté 16:21   Ettől fogva kezdé Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni. Máté 16:21   Ettől fogva kezdé Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni.
Máté 16:23   Ő pedig megfordulván, monda Péternek: Távozz tőlem Sátán; bántásomra vagy nékem; mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Máté 16:23   Ő pedig megfordulván, monda Péternek: Távozz tőlem Sátán; bántásomra vagy nekem; mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.
Máté 16:25   Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt. Máté 16:25   Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én értem, megtalálja azt.
Máté 17:1   És hat nap mulva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvivé őket magokban egy magas hegyre. Máté 17:1   És hat nap múlva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvivé őket magokban egy magas hegyre.
Máté 17:2   És elváltozék előttök, és az ő orcája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség. Máté 17:2   És elváltozék előttük, és az ő orcája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség.
Máté 17:3   És ímé megjelenék ő nékik Mózes és Illés, akik beszélnek vala ő vele. Máté 17:3   És íme megjelenék őnékik Mózes és Illés, akik beszélnek vala ő vele.
Máté 17:4   Péter pedig megszólalván, monda Jézusnak: Uram, nékünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. Máté 17:4   Péter pedig megszólalván, monda Jézusnak: Uram, nékünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt három hajlékot, neked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet.
Máté 17:5   Mikor ő még beszél vala, ímé, fényes felhő borítá be őket; és ímé szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok. Máté 17:5   Mikor ő még beszél vala, íme, fényes felhő borítá be őket; és íme szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok.
Máté 17:7   Jézus pedig hozzájok menvén, illeté őket, és monda: Keljetek fel és ne féljetek! Máté 17:7   Jézus pedig hozzájuk menvén, illeté őket, és monda: Keljetek fel és ne féljetek!
Máté 17:9   És mikor a hegyről alájövének, megparancsolá nékik Jézus, mondván: Senkinek se mondjátok el amit láttatok, míg fel nem támadt az embernek Fia a halálból. Máté 17:9   És mikor a hegyről alájövének, megparancsolá nekik Jézus, mondván: Senkinek se mondjátok el amit láttatok, míg fel nem támadt az embernek Fia a halálból.
Máté 17:11   Jézus pedig felelvén, monda nékik: Illés bizony eljő előbb, és mindent helyreállít; Máté 17:11   Jézus pedig felelvén, monda nekik: Illés bizony eljő előbb, és mindent helyreállít;
Máté 17:12   De mondom néktek, hogy Illés immár eljött, és nem ismerék meg őt, hanem azt mívelék vele, amit akarának. Ezenképpen az ember Fiának is szenvednie kell majd ő tőlük. Máté 17:12   De mondom néktek, hogy Illés immár eljött, és nem ismerék meg őt, hanem azt művelék vele, amit akarának. Ezenképpen az ember Fiának is szenvednie kell majd ő tőlük.
Máté 17:13   Ekkor megértették a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról szóla nékik. Máté 17:13   Ekkor megértették a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról szóla nekik.
Máté 17:17   Jézus pedig felelvén, monda: Óh hitetlen és elfajult nemzetség! vajjon meddig leszek veletek? vajjon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nékem. Máté 17:17   Jézus pedig felelvén, monda: Óh hitetlen és elfajult nemzetség! vajon meddig leszek veletek? vajon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nekem.
Máté 17:19   Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának néki: Mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Máté 17:19   Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának neki: Mi miért nem tudtuk azt kiűzni?
Máté 17:20   Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek. Máté 17:20   Jézus pedig monda nekik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.
Máté 17:21   Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és bőjtölés által. Máté 17:21   Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és böjtölés által.
Máté 17:22   Mikor pedig Galileában jártak vala, monda nékik Jézus: Az ember Fia emberek kezébe adatik; Máté 17:22   Mikor pedig Galileában jártak vala, monda nekik Jézus: Az ember Fia emberek kezébe adatik;
Máté 17:24   Mikor pedig eljutottak vala Kapernaumba, a kétdrakma-szedők Péterhez menének és mondának néki: A ti mesteretek nem fizeti-é a kétdrakmát? Máté 17:24   Mikor pedig eljutottak vala Kapernaumba, a kétdrakma-szedők Péterhez menének és mondának neki: A ti mesteretek nem fizeti-e a kétdrakmát?
Máté 17:25   Monda: Igen. És mikor beméne a házba, megelőzé őt Jézus, mondván: Mit gondolsz Simon? A föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót? a fiaiktól-é, vagy az idegenektől? Máté 17:25   Monda: Igen. És mikor beméne a házba, megelőzé őt Jézus, mondván: Mit gondolsz Simon? A föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót? a fiaiktól-e, vagy az idegenektől?
Máté 17:26   Monda néki Péter: Az idegenektől. Monda néki Jézus: Tehát a fiak szabadok. Máté 17:26   Monda neki Péter: Az idegenektől. Monda neki Jézus: Tehát a fiak szabadok.
Máté 17:27   De hogy őket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre, vesd be a horgot, és vond ki az első halat, amely akad: és felnyitván a száját, egy státert találsz benne: azt kivévén, add oda nékik én érettem és te éretted. Máté 17:27   De hogy őket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre, vesd be a horgot, és vond ki az első halat, amely akad: és felnyitván a száját, egy státert találsz benne: azt kivévén, add oda nekik én értem és te érted.
Máté 18:1   Abban az órában menének a tanítványok Jézushoz, mondván: Vajjon ki nagyobb a mennyeknek országában? Máté 18:1   Abban az órában menének a tanítványok Jézushoz, mondván: Vajon ki nagyobb a mennyeknek országában?
Máté 18:2   És előhíván Jézus egy kis gyermeket, közéjök állítja vala azt, Máté 18:2   És előhíván Jézus egy kis gyermeket, közéjük állítja vala azt,
Máté 18:6   Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék. Máté 18:6   Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik énbennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék.
Máté 18:8   Ha pedig a te kezed vagy a te lábad megbotránkoztat téged, vágd le azokat és vesd el magadtól; jobb néked az életre sántán vagy csonkán bemenned, hogynem két kézzel vagy két lábbal vettetned az örök tűzre. Máté 18:8   Ha pedig a te kezed vagy a te lábad megbotránkoztat téged, vágd le azokat és vesd el magadtól; jobb neked az életre sántán vagy csonkán bemenned, hogynem két kézzel vagy két lábbal vettetned az örök tűzre.
Máté 18:9   És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; jobb néked félszemmel bemenned az életre, hogynem két szemmel vettetned a gyehenna tüzére. Máté 18:9   És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; jobb neked félszemmel bemenned az életre, hogynem két szemmel vettetned a gyehenna tüzére.
Máté 18:12   Mit gondoltok? Ha valamely embernek száz juha van, és egy azok közül eltévelyedik: vajjon a kilencvenkilencet nem hagyja-é ott, és a hegyekre menvén, nem keresi-é azt, amelyik eltévelyedett? Máté 18:12   Mit gondoltok? Ha valamely embernek száz juha van, és egy azok közül eltévelyedik: vajon a kilencvenkilencet nem hagyja-e ott, és a hegyekre menvén, nem keresi-e azt, amelyik eltévelyedett?
Máté 18:14   Eképpen a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül. Máté 18:14   Ekképpen a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül.
Máté 18:19   Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Máté 18:19   Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei Atyám.
Máté 18:21   Ekkor hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még hétszer is? Máté 18:21   Ekkor hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és neki megbocsátanom? még hétszer is?
Máté 18:22   Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is. Máté 18:22   Monda neki Jézus: Nem mondom neked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is.
Máté 18:23   Annakokáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vala vetni az ő szolgáival. Máté 18:23   Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vala vetni az ő szolgáival.
Máté 18:24   Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, aki tízezer tálentommal vala adós. Máté 18:24   Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, aki tízezer tálentummal vala adós.
Máté 18:26   Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Máté 18:26   Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala neki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked.
Máté 18:27   Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki. Máté 18:27   Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé neki.
Máté 18:28   Kimenvén pedig az a szolga, találkozék eggyel az ő szolgatársai közül, aki száz dénárral vala néki adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem, amivel tartozol. Máté 18:28   Kimenvén pedig az a szolga, találkozék eggyel az ő szolgatársai közül, aki száz dénárral vala neki adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nekem, amivel tartozol.
Máté 18:29   Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Máté 18:29   Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala neki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked.
Máté 18:31   Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának; és elmenvén, mindent megjelentének az ő uroknak, amik történtek vala. Máté 18:31   Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának; és elmenvén, mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek vala.
Máté 18:32   Akkor előhivatván őt az ő ura, monda néki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem: Máté 18:32   Akkor előhívatván őt az ő ura, monda neki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked, mivelhogy könyörögtél nekem:
Máté 18:33   Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad? Máté 18:33   Nem kellett volna-e neked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad?
Máté 18:35   Eképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szivetekből meg nem bocsátjátok, kiki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket. Máté 18:35   Ekképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki-ki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket.
Máté 19:3   És hozzá menének a farizeusok, kisértvén őt és mondván: Szabad-é az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsátani? Máté 19:3   És hozzá menének a farizeusok, kísértvén őt és mondván: Szabad-e az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsátani?
Máté 19:4   Ő pedig felelvén, monda: Nem olvastátok-é, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá teremté őket, Máté 19:4   Ő pedig felelvén, monda: Nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá teremté őket,
Máté 19:7   Mondának néki: Miért rendelte tehát Mózes, hogy válólevelet kell adni, és úgy bocsátani el az asszonyt? Máté 19:7   Mondának neki: Miért rendelte tehát Mózes, hogy válólevelet kell adni, és úgy bocsátani el az asszonyt?
Máté 19:8   Monda nékik: Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte volt meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok; de kezdettől fogva nem így volt. Máté 19:8   Monda nekik: Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte volt meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok; de kezdettől fogva nem így volt.
Máté 19:10   Mondának néki tanítványai: Ha így van a férfi dolga az asszonnyal, nem megházasodni. Máté 19:10   Mondának neki tanítványai: Ha így van a férfi dolga az asszonnyal, nem megházasodni.
Máté 19:11   Ő pedig monda nékik: Nem mindenki veszi be ezt a beszédet, hanem akinek adatott. Máté 19:11   Ő pedig monda nekik: Nem mindenki veszi be ezt a beszédet, hanem akinek adatott.
Máté 19:16   És ímé hozzá jövén egy ember, monda néki: mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Máté 19:16   És íme hozzá jövén egy ember, monda neki: mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek?
Máté 19:17   Ő pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Máté 19:17   Ő pedig monda neki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.
Máté 19:18   Monda néki: Melyeket? Jézus pedig monda: Ezeket: Ne ölj; ne paráználkodjál; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy; Máté 19:18   Monda neki: Melyeket? Jézus pedig monda: Ezeket: Ne ölj; ne paráználkodjál; ne lopj; hamis tanúbizonyságot ne tégy;
Máté 19:20   Monda néki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még bennem? Máté 19:20   Monda neki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még bennem?
Máté 19:21   Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem. Máté 19:21   Monda neki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem.
Máté 19:26   Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nékik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Máté 19:26   Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nekik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.
Máté 19:27   Akkor felelvén Péter, monda néki: Ímé, mi elhagytunk mindent és követtünk téged: mink lesz hát minékünk? Máté 19:27   Akkor felelvén Péter, monda neki: Íme, mi elhagytunk mindent és követtünk téged: mink lesz hát minékünk?
Máté 19:28   Jézus pedig monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjá születéskor, amikor az embernek Fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd tizenkét királyi székbe, és ítélitek az Izráel tizenkét nemzetségét. Máté 19:28   Jézus pedig monda nekik: Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjá születéskor, amikor az embernek Fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd tizenkét királyi székbe, és ítélitek az Izrael tizenkét nemzetségét.
Máté 20:4   És monda nékik: Menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Máté 20:4   És monda nekik: Menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek.
Máté 20:6   Tizenegy óra tájban is kimenvén, talála másokat, akik hivalkodva állottak vala, és monda nékik: Miért álltok itt egész napon át, hivalkodván? Máté 20:6   Tizenegy óra tájban is kimenvén, talála másokat, akik hivalkodva állottak vala, és monda nekik: Miért álltok itt egész napon át, hivalkodván?
Máté 20:7   Mondának néki: Mert senki sem fogadott meg minket. Monda nékik: Menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Máté 20:7   Mondának neki: Mert senki sem fogadott meg minket. Monda nekik: Menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok.
Máté 20:8   Mikor pedig beestveledék, monda a szőlőnek ura az ő vincellérjének: Hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig. Máté 20:8   Mikor pedig beestveledék, monda a szőlőnek ura az ő vincellérjének: Hívd elő a munkásokat, és add ki nekik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig.
Máté 20:13   Ő pedig felelvén, monda azok közül egynek: Barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled; avagy nem tíz pénzben szerződtél-é meg velem? Máté 20:13   Ő pedig felelvén, monda azok közül egynek: Barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled; avagy nem tíz pénzben szerződtél-e meg velem?
Máté 20:14   Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked. Máté 20:14   Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked.
Máté 20:15   Avagy nem szabad-é nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? avagy a te szemed azért gonosz, mert én vagyok? Máté 20:15   Avagy nem szabad-e nekem a magaméval azt tennem, amit akarok? avagy a te szemed azért gonosz, mert én vagyok?
Máté 20:16   Eképpen lesznek az utolsók elsők és az elsők utolsók; mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Máté 20:16   Ekképpen lesznek az utolsók elsők és az elsők utolsók; mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.
Máté 20:17   És mikor felmegy vala Jézus Jeruzsálembe, útközben csupán a tizenkét tanítványt vévén magához, monda nékik: Máté 20:17   És mikor felmegy vala Jézus Jeruzsálembe, útközben csupán a tizenkét tanítványt vévén magához, monda nekik:
Máté 20:18   Ímé, felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek Fia átadatik a főpapoknak és írástudóknak; és halálra kárhoztatják őt, Máté 20:18   Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek Fia átadatik a főpapoknak és írástudóknak; és halálra kárhoztatják őt,
Máté 20:21   Ő pedig monda néki: Mit akarsz? Monda néki: Mondd, hogy ez az én két fiam üljön a te országodban egyik jobb kezed felől, a másik bal kezed felől. Máté 20:21   Ő pedig monda neki: Mit akarsz? Monda neki: Mondd, hogy ez az én két fiam üljön a te országodban egyik jobb kezed felől, a másik bal kezed felől.
Máté 20:22   Jézus pedig felelvén, monda: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-é a pohárt, amelyet én megiszom? és megkeresztelkedhettek-é azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Mondának néki: Meg. Máté 20:22   Jézus pedig felelvén, monda: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a pohárt, amelyet én megiszom? és megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Mondának neki: Meg.
Máté 20:23   És monda nékik: Az én poharamat megisszátok ugyan, és a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek; de az én jobb és balkezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek az én Atyám elkészítette. Máté 20:23   És monda nekik: Az én poharamat megisszátok ugyan, és a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek; de az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek az én Atyám elkészítette.
Máté 20:28   Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Máté 20:28   Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.
Máté 20:30   És ímé, két vak, aki az út mellett ül vala, meghallván, hogy Jézus arra megy el, kiált vala, mondván: Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk! Máté 20:30   És íme, két vak, aki az út mellett ül vala, meghallván, hogy Jézus arra megy el, kiált vala, mondván: Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk!
Máté 20:31   A sokaság pedig dorgálja vala őket, hogy hallgassanak; de azok annál jobban kiáltnak vala, mondván: Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk! Máté 20:31   A sokaság pedig dorgálja vala őket, hogy hallgassanak; de azok annál jobban kiáltanak vala, mondván: Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk!
Máté 20:33   Mondának néki: Azt, Uram, hogy megnyíljanak a mi szemeink. Máté 20:33   Mondának neki: Azt, Uram, hogy megnyíljanak a mi szemeink.