Régi szövegÚj szöveg
1Móz 1:11   Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben legyen néki magva e földön. És úgy lőn. 1Móz 1:11   Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben legyen neki magva e földön. És úgy lőn.
1Móz 1:21   És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, amelyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemök szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó. 1Móz 1:21   És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, amelyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemük szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.
1Móz 1:24   Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemök szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemök szerint. És úgy lőn. 1Móz 1:24   Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemük szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemük szerint. És úgy lőn.
1Móz 1:25   Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemök szerint, a barmokat nemök szerint, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokat nemök szerint. És látá Isten, hogy jó. 1Móz 1:25   Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemük szerint, a barmokat nemük szerint, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokat nemük szerint. És látá Isten, hogy jó.
1Móz 1:28   És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. 1Móz 1:28   És megáldá Isten őket, és monda nekik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
1Móz 1:29   És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül. 1Móz 1:29   És monda Isten: Íme néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül.
1Móz 1:31   És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap. 1Móz 1:31   És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, íme igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.
1Móz 2:5   Még semmiféle mezei növény sem vala a földön, s még semmiféle mezei sem hajtott ki, mert az Úr Isten [még] nem bocsátott vala esőt a földre; és ember sem vala, ki a földet mívelje; 1Móz 2:5   Még semmiféle mezei növény sem vala a földön, s még semmiféle mezei sem hajtott ki, mert az Úr Isten [még] nem bocsátott vala esőt a földre; és ember sem vala, ki a földet művelje;
1Móz 2:7   És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. 1Móz 2:7   És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek leheletét. Így lőn az ember élő lélekké.
1Móz 2:14   És a harmadik folyóvíz neve Hiddekel; ez az, amely Assiria hosszában foly. A negyedik folyóvíz pedig az Eufrátes. 1Móz 2:14   És a harmadik folyóvíz neve Hiddekel; ez az, amely Asszíria hosszában folyik. A negyedik folyóvíz pedig az Eufrátesz.
1Móz 2:15   És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt. 1Móz 2:15   És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt.
1Móz 2:17   De a és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon ejéndel arról, bizony meghalsz. 1Móz 2:17   De a és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.
1Móz 2:18   És monda az Úr Isten: Nem az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt. 1Móz 2:18   És monda az Úr Isten: Nem az embernek egyedül lenni; szerzek neki segítő társat, hozzá illőt.
1Móz 2:21   Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közül, és hússal tölté be annak helyét. 1Móz 2:21   Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivett egyet annak oldalbordái közül, és hússal tölté be annak helyét.
1Móz 2:24   Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté. 1Móz 2:24   Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.
1Móz 3:5   Hanem tudja az Isten, hogy amely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói. 1Móz 3:5   Hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.
1Móz 3:7   És megnyilatkozának mindkettőjöknek szemei s észrevevék, hogy mezítelenek; fügefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának magoknak. 1Móz 3:7   És megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei s észrevevék, hogy mezítelenek; fügefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának magoknak.
1Móz 3:9   Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda néki: Hol vagy? 1Móz 3:9   Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda neki: Hol vagy?
1Móz 3:11   És monda Ő: Ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél? 1Móz 3:11   És monda Ő: Ki mondá neked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél?
1Móz 3:12   És monda az ember: Az asszony, akit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém. 1Móz 3:12   És monda az ember: Az asszony, akit mellém adtál vala, ő ada nekem arról a fáról, úgy evém.
1Móz 3:18   Töviset és bogácskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek füvét. 1Móz 3:18   Töviset és bogácskórót teremjen teneked; s egyed a mezőnek füvét.
1Móz 3:22   És monda az Úr Isten: Ímé az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen: 1Móz 3:22   És monda az Úr Isten: Íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen:
1Móz 3:23   Kiküldé őt az Úr Isten az Éden kertjéből, hogy mívelje a földet, amelyből vétetett vala. 1Móz 3:23   Kiküldé őt az Úr Isten az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett vala.
1Móz 3:24   És kiűzé az embert, és oda helyezteté az Éden kertjének keleti oldala felől a Kerúbokat és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját. 1Móz 3:24   És kiűzé az embert, és oda helyezteté az Éden kertjének keleti oldala felől a kerubokat és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját.
1Móz 4:2   És ismét szülé annak atyjafiát, Ábelt. És Ábel juhok pásztora lőn, Kain pedig földmívelő. 1Móz 4:2   És ismét szülé annak atyjafiát, Ábelt. És Ábel juhok pásztora lőn, Kain pedig földművelő.
1Móz 4:9   És monda az Úr Kainnak: Hol van Ábel a te atyádfia? Ő pedig monda: Nem tudom, avagy őrizője vagyok-é én az én atyámfiának? 1Móz 4:9   És monda az Úr Kainnak: Hol van Ábel a te atyádfia? Ő pedig monda: Nem tudom, avagy őrizője vagyok-e én az én atyámfiának?
1Móz 4:12   Mikor a földet míveled, ne adja az többé néked az ő termő erejét, bujdosó és vándorló légy a földön. 1Móz 4:12   Mikor a földet műveled, ne adja az többé neked az ő termő erejét, bujdosó és vándorló légy a földön.
1Móz 4:14   Ímé elűzöl engem ma e földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznöm; bujdosó és vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál reám, megöl engemet. 1Móz 4:14   Íme elűzöl engem ma e földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznöm; bujdosó és vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál reám, megöl engemet.
1Móz 4:15   És monda néki az Úr: Sőt inkább, aki megöléndi Kaint, hétszerte megbüntettetik. És megbélyegzé az Úr Kaint, hogy senki meg ne ölje, aki rátalál. 1Móz 4:15   És monda neki az Úr: Sőt inkább, aki megöléndi Kaint, hétszerte megbüntettetik. És megbélyegzé az Úr Kaint, hogy senki meg ne ölje, aki rátalál.
1Móz 4:20   És szülé Háda Jábált. Ez volt atyjok a sátorban-lakóknak, és a barompásztoroknak. 1Móz 4:20   És szülé Háda Jábált. Ez volt atyjuk a sátorban-lakóknak, és a barompásztoroknak.
1Móz 4:22   Cilla pedig szülé Tubálkaint, mindenféle réz- és vasszerszámok kovácsolóját: és Tubálkain hugát, Nahamát. 1Móz 4:22   Cilla pedig szülé Tubálkaint, mindenféle réz- és vasszerszámok kovácsolóját: és Tubálkain húgát, Nahamát.
1Móz 4:25   Ádám pedig ismét ismeré az ő feleségét, és az szüle néki fiat, és nevezé annak nevét Séthnek: mert adott [úgymond], énnékem az Isten más magot Ábel helyett, kit megöle Kain. 1Móz 4:25   Ádám pedig ismét ismeré az ő feleségét, és az szüle neki fiat, és nevezé annak nevét Séthnek: mert adott [úgymond], énnekem az Isten más magot Ábel helyett, kit megöle Kain.
1Móz 5:2   Férfiúvá és asszonnyá teremté őket, és megáldá őket és nevezé az ő nevöket Ádámnak, amely napon teremtetének. 1Móz 5:2   Férfiúvá és asszonnyá teremté őket, és megáldá őket és nevezé az ő nevüket Ádámnak, amely napon teremtetének.
1Móz 5:4   És telének Ádám napjai, minekutánna Séthet nemzette, nyolcszáz esztendőre, és nemze fiakat és leányokat. 1Móz 5:4   És telének Ádám napjai, minekutána Séthet nemzette, nyolcszáz esztendőre, és nemze fiakat és leányokat.
1Móz 5:7   És éle Séth, minekutánna Énóst nemzette, nyolcszáz hét esztendeig; és nemze fiakat és leányokat. 1Móz 5:7   És éle Séth, minekutána Énóst nemzette, nyolcszáz hét esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.
1Móz 5:10   És éle Énós, minekutánna Kénánt nemzette, nyolcszáz tizenöt esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. 1Móz 5:10   És éle Énós, minekutána Kénánt nemzette, nyolcszáz tizenöt esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
1Móz 5:13   És éle Kénán, minekutánna Mahalálélt nemzette, nyolcszáz negyven esztendeig; és nemze fiakat és leányokat. 1Móz 5:13   És éle Kénán, minekutána Mahalálélt nemzette, nyolcszáz negyven esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.
1Móz 5:16   És éle Mahalálél, minekutánna Járedet nemzette, nyolcszáz harminc esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. 1Móz 5:16   És éle Mahalálél, minekutána Járedet nemzette, nyolcszáz harminc esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
1Móz 5:19   És éle Járed, minekutánna Énókhot nemzette, nyolcszáz esztendőt; és nemze fiakat és leányokat. 1Móz 5:19   És éle Járed, minekutána Énókhot nemzette, nyolcszáz esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.
1Móz 5:22   És járt Énókh az Istennel, minekutánna Methuséláht nemzette, háromszáz esztendeig; és nemze fiakat és leányokat. 1Móz 5:22   És járt Énókh az Istennel, minekutána Methuséláht nemzette, háromszáz esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.
1Móz 5:26   És éle Methusélah, minekutánna Lámekhet nemzette, hétszáz nyolcvankét esztendőt; és nemze fiakat és leányokat. 1Móz 5:26   És éle Methusélah, minekutána Lámekhet nemzette, hétszáz nyolcvankét esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.
1Móz 5:29   És nevezé azt Noénak, mondván: Ez vígasztal meg minket munkálkodásunkban s kezünk terhes fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr. 1Móz 5:29   És nevezé azt Noénak, mondván: Ez vigasztal meg minket munkálkodásunkban s kezünk terhes fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr.
1Móz 5:30   És éle Lámekh, minekutánna Noét nemzette, ötszáz kilencvenöt esztendőt; és nemze fiakat és leányokat. 1Móz 5:30   És éle Lámekh, minekutána Noét nemzette, ötszáz kilencvenöt esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.
1Móz 6:4   Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok [gyermekeket] szülének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak. 1Móz 6:4   Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok [gyermekeket] szülének nekik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.
1Móz 6:12   Tekinte azért Isten a földre, és ímé meg vala romolva, mert minden test megrontotta vala az ő útát a földön. 1Móz 6:12   Tekinte azért Isten a földre, és íme meg vala romolva, mert minden test megrontotta vala az ő útját a földön.
1Móz 6:13   Monda azért Isten Noénak: Minden testnek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általok: és ímé elvesztem őket a földdel egybe. 1Móz 6:13   Monda azért Isten Noénak: Minden testnek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általok: és íme elvesztem őket a földdel egybe.
1Móz 6:14   Csinálj magadnak bárkát gófer fából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozd meg belől és kívül szurokkal. 1Móz 6:14   Csinálj magadnak bárkát gófer fából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozd meg belül és kívül szurokkal.
1Móz 6:15   Eképpen csináld pedig azt: A bárka hossza háromszáz sing legyen, a szélessége ötven sing, és a magassága harminc sing. 1Móz 6:15   Ekképpen csináld pedig azt: A bárka hossza háromszáz sing legyen, a szélessége ötven sing, és a magassága harminc sing.
1Móz 6:17   Én pedig ímé özönvizet hozok a földre, hogy elveszessek minden testet, amelyben élő lélek van az ég alatt; valami a földön van, elvész. 1Móz 6:17   Én pedig íme özönvizet hozok a földre, hogy elveszessek minden testet, amelyben élő lélek van az ég alatt; valami a földön van, elvész.
1Móz 6:20   A madarak közül az ő nemök szerint, a barmok közül az ő nemök szerint és a földnek minden csúszó-mászó állatjai közül az ő nemök szerint; mindenből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjanak. 1Móz 6:20   A madarak közül az ő nemük szerint, a barmok közül az ő nemük szerint és a földnek minden csúszó-mászó állatjai közül az ő nemük szerint; mindenből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjanak.
1Móz 6:22   És úgy cselekedék Noé; amint parancsolta vala néki Isten, mindent aképpen cselekedék. 1Móz 6:22   És úgy cselekedék Noé; amint parancsolta vala neki Isten, mindent akképpen cselekedék.
1Móz 7:3   Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényét, hogy magvok maradjon az egész föld színén. 1Móz 7:3   Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényét, hogy magvuk maradjon az egész föld színén.
1Móz 7:5   Cselekedék azért Noé mind aszerint, amint az Úr néki megparancsolta vala. 1Móz 7:5   Cselekedék azért Noé mind aszerint, amint az Úr neki megparancsolta vala.
1Móz 7:13   Ugyanezen a napon ment vala be Noé és Sém és Khám és Jáfet, Noénak fiai, és Noé felesége és az ő fiainak három felesége velök együtt a bárkába. 1Móz 7:13   Ugyanezen a napon ment vala be Noé és Sém és Khám és Jáfet, Noénak fiai, és Noé felesége és az ő fiainak három felesége velük együtt a bárkába.
1Móz 7:20   Tizenöt singgel nevekedének a vizek feljebb, minekutánna a hegyek elboríttattak vala. 1Móz 7:20   Tizenöt singgel nevekedének a vizek feljebb, minekutána a hegyek elboríttattak vala.
1Móz 7:22   Mindaz, aminek orrában élő lélek lehellete vala, a szárazon valók közül mind meghala. 1Móz 7:22   Mindaz, aminek orrában élő lélek lehelete vala, a szárazon valók közül mind meghala.
1Móz 8:3   És elmenének a vizek a földről folyton fogyván, és száz ötven nap mulva megfogyatkozának a vizek. 1Móz 8:3   És elmenének a vizek a földről folyton fogyván, és száz ötven nap múlva megfogyatkozának a vizek.
1Móz 8:8   Kibocsátá a galambot is, hogy meglássa, vajjon elfogytak-é a vizek a föld színéről. 1Móz 8:8   Kibocsátá a galambot is, hogy meglássa, vajon elfogytak-e a vizek a föld színéről.
1Móz 8:9   De a galamb nem talála lábainak nyugvóhelyet és visszatére ő hozzá a bárkába, mert víz vala az egész föld színén; ő pedig kezét kinyujtá, megfogá, és bévevé azt magához a bárkába. 1Móz 8:9   De a galamb nem talála lábainak nyugvóhelyet és visszatére ő hozzá a bárkába, mert víz vala az egész föld színén; ő pedig kezét kinyújtá, megfogá, és bévevé azt magához a bárkába.
1Móz 8:11   És megjöve ő hozzá a galamb estennen, és ímé leszakasztott olajfalevél vala annak szájában. És megtudá Noé, hogy elapadt a víz a földről. 1Móz 8:11   És megjöve ő hozzá a galamb estennen, és íme leszakasztott olajfalevél vala annak szájában. És megtudá Noé, hogy elapadt a víz a földről.
1Móz 8:13   És lőn a hatszáz egyedik esztendőben, az első hónak első napján, felszáradának a vizek a földről, és elfordítá Noé a bárka fedelét, és látá, hogy ímé megszikkadt a földnek színe. 1Móz 8:13   És lőn a hatszáz egyedik esztendőben, az első hónak első napján, felszáradának a vizek a földről, és elfordítá Noé a bárka fedelét, és látá, hogy íme megszikkadt a földnek színe.
1Móz 8:21   És megérezé az Úr a kedves illatot, és monda az Úr az ő szívében: Nem átkozom meg többé a földet az emberért, mert az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva; és többé nem vesztem el mind az élő állatot, mint cselekedtem. 1Móz 8:21   És megérezé az Úr a kedves illatot, és monda az Úr az ő szívében: Nem átkozom meg többé a földet az emberért, mert az ember szívének gondolata gonosz az ő ifjúságától fogva; és többé nem vesztem el mind az élő állatot, mint cselekedtem.
1Móz 8:22   Ennekutánna míg a föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szünnek. 1Móz 8:22   Ennek utána míg a föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek.
1Móz 9:1   Azután megáldá Isten Noét és az ő fiait, és azt mondá nékik: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. 1Móz 9:1   Azután megáldá Isten Noét és az ő fiait, és azt mondá nekik: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet.
1Móz 9:9   Én pedig ímé szövetséget szerzek ti veletek és a ti magvatokkal ti utánnatok. 1Móz 9:9   Én pedig íme szövetséget szerzek ti veletek és a ti magvatokkal ti utánatok.
1Móz 9:20   Noé pedig földmívelő kezde lenni, és szőlőt ültete. 1Móz 9:20   Noé pedig földművelő kezde lenni, és szőlőt ültete.
1Móz 9:23   Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadván, azt mindketten vállokra veték, és háttal menve takarák be atyjok mezítelenségét; s arccal hátra meg sem láták atyjok mezítelenségét. 1Móz 9:23   Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadván, azt mindketten vállukra veték, és háttal menve takarák be atyjuk mezítelenségét; s arccal hátra meg sem láták atyjuk mezítelenségét.
1Móz 9:26   Azután monda: Áldott az Úr, Sémnek Istene, néki légyen szolgája Kanaán! 1Móz 9:26   Azután monda: Áldott az Úr, Sémnek Istene, neki légyen szolgája Kanaán!
1Móz 9:27   Terjessze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban; légyen néki szolgája a Kanaán! 1Móz 9:27   Terjessze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban; légyen neki szolgája a Kanaán!
1Móz 10:11   E földről ment aztán Assiriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht. 1Móz 10:11   E földről ment aztán Asszíriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht.
1Móz 10:14   Pathruszimot és Kaszlukhimot, ahonnan a Filiszteusok származtak, és Kafthorimot. 1Móz 10:14   Pathruszimot és Kaszlukhimot, ahonnan a filiszteusok származtak, és Kafthorimot.
1Móz 10:16   Jebuzeust, Emorreust, és Girgazeust. 1Móz 10:16   Jebuzeust, Emoreust, és Girgazeust.
1Móz 10:18   Arvadeust, Cemareust, Hamatheust. És azután elszéledének a Kananeusok nemzetségei. 1Móz 10:18   Arvadeust, Cemareust, Hamatheust. És azután elszéledének a kananeusok nemzetségei.
1Móz 10:19   Vala pedig a Kananeusok határa, Cídonból Gérár felé menve Gázáig; Sodoma, Gomora, Ádmáh, és Ceboim felé menve Lésáig. 1Móz 10:19   Vala pedig a kananeusok határa, Cídonból Gérár felé menve Gázáig; Szodoma, Gomora, Ádmáh, és Ceboim felé menve Lésáig.
1Móz 10:20   Ezek a Khám fiai családjok, nyelvök, földjök s nemzetségök szerint. 1Móz 10:20   Ezek a Khám fiai családjuk, nyelvük, földjük s nemzetségük szerint.
1Móz 10:31   Ezek a Sém fiai családjok, nyelvök, földjök és nemzetségök szerint. 1Móz 10:31   Ezek a Sém fiai családjuk, nyelvük, földjük és nemzetségük szerint.
1Móz 11:3   És mondának egymásnak: Jertek, vessünk téglát és égessük ki jól; és lőn nékik a tégla gyanánt, a szurok pedig ragasztó gyanánt. 1Móz 11:3   És mondának egymásnak: Jertek, vessünk téglát és égessük ki jól; és lőn nekik a tégla gyanánt, a szurok pedig ragasztó gyanánt.
1Móz 11:6   És monda az Úr: Ímé e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete; és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban. 1Móz 11:6   És monda az Úr: Íme e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete; és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban.
1Móz 11:7   Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne értsék egymás beszédét. 1Móz 11:7   Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvüket, hogy meg ne értsék egymás beszédét.
1Móz 11:11   És éle Sém, minekutánna nemzette Arpaksádot, ötszáz esztendeig és nemze fiakat és leányokat. 1Móz 11:11   És éle Sém, minekutána nemzette Arpaksádot, ötszáz esztendeig és nemze fiakat és leányokat.
1Móz 11:13   És éle Arpaksád, minekutánna nemzette Séláht, négyszáz három esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. 1Móz 11:13   És éle Arpaksád, minekutána nemzette Séláht, négyszáz három esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
1Móz 11:15   És éle Séláh, minekutánna nemzé Hébert, négyszáz három esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. 1Móz 11:15   És éle Séláh, minekutána nemzé Hébert, négyszáz három esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
1Móz 11:17   És éle Héber, minekutánna nemzé Péleget, négyszáz harminc esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. 1Móz 11:17   És éle Héber, minekutána nemzé Péleget, négyszáz harminc esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
1Móz 11:19   És éle Péleg, minekutánna nemzé Réut, kétszáz kilenc esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. 1Móz 11:19   És éle Péleg, minekutána nemzé Réut, kétszáz kilenc esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
1Móz 11:21   És éle Réu, minekutánna nemzé Sérugot, kétszáz hét esztendeig és nemze fiakat és leányokat. 1Móz 11:21   És éle Réu, minekutána nemzé Sérugot, kétszáz hét esztendeig és nemze fiakat és leányokat.
1Móz 11:23   És éle Sérug, minekutánna nemzé Nákhort, kétszáz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. 1Móz 11:23   És éle Sérug, minekutána nemzé Nákhort, kétszáz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
1Móz 11:25   És éle Nákhor, minekutánna nemzé Thárét, száz tizenkilenc esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. 1Móz 11:25   És éle Nákhor, minekutána nemzé Thárét, száz tizenkilenc esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
1Móz 11:30   Szárai pedig magtalan vala; nem vala néki gyermeke. 1Móz 11:30   Szárai pedig magtalan vala; nem vala neki gyermeke.
1Móz 12:1   És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, amelyet én mutatok néked. 1Móz 12:1   És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, amelyet én mutatok neked.
1Móz 12:4   És kiméne Ábrám, amint az Úr mondotta vala néki, és Lót is kiméne ő vele: Ábrám pedig hetvenöt esztendős vala, mikor kiméne Háránból. 1Móz 12:4   És kiméne Ábrám, amint az Úr mondotta vala neki, és Lót is kiméne ő vele: Ábrám pedig hetvenöt esztendős vala, mikor kiméne Háránból.
1Móz 12:5   És felvevé Ábrám az ő feleségét Szárait, és Lótot, az ő atyjafiának fiát, és minden szerzeményöket, amelyet szereztek vala, és a cselédeket, akikre Háránban tettek vala szert, és elindulának, hogy Kanaán földére menjenek, és el is jutának a Kanaán földére. 1Móz 12:5   És felvevé Ábrám az ő feleségét Szárait, és Lótot, az ő atyjafiának fiát, és minden szerzeményüket, amelyet szereztek vala, és a cselédeket, akikre Háránban tettek vala szert, és elindulának, hogy Kanaán földére menjenek, és el is jutának a Kanaán földére.
1Móz 12:6   És általméne Ábrám a földön mind Sikhem vidékéig, Móréh tölgyeséig. Akkor Kananeusok valának azon a földön. 1Móz 12:6   És általméne Ábrám a földön mind Sikhem vidékéig, Móréh tölgyeséig. Akkor kananeusok valának azon a földön.
1Móz 12:7   És megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: A te magodnak adom ezt a földet. És [Ábrám] oltárt építe ott az Úrnak; aki megjelent vala néki. 1Móz 12:7   És megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda neki: A te magodnak adom ezt a földet. És [Ábrám] oltárt építe ott az Úrnak; aki megjelent vala neki.
1Móz 12:10   Azonban éhség lőn az országban, és Ábrám aláméne Égyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert nagy vala az éhség az országban. 1Móz 12:10   Azonban éhség lőn az országban, és Ábrám aláméne Egyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert nagy vala az éhség az országban.
1Móz 12:11   És lőn mikor közel vala, hogy bemenjen Égyiptomba, monda feleségének Szárainak: Ímé tudom, hogy szép ábrázatú asszony vagy. 1Móz 12:11   És lőn mikor közel vala, hogy bemenjen Egyiptomba, monda feleségének Szárainak: Íme tudom, hogy szép ábrázatú asszony vagy.
1Móz 12:12   Azért mikor meglátnak téged az égyiptomiak, majd azt mondják: felesége ez; és engem megölnek, téged pedig életben tartanak. 1Móz 12:12   Azért mikor meglátnak téged az egyiptomiak, majd azt mondják: felesége ez; és engem megölnek, téged pedig életben tartanak.
1Móz 12:13   Mondd [azért], kérlek, [hogy] húgom vagy; hogy jól legyen dolgom miattad, s életben maradjak te éretted. 1Móz 12:13   Mondd [azért], kérlek, [hogy] húgom vagy; hogy jól legyen dolgom miattad, s életben maradjak te érted.
1Móz 12:14   És lőn mikor Ábrám Égyiptomba érkezék, láták az égyiptomiak az asszonyt, hogy az nagyon szép. 1Móz 12:14   És lőn mikor Ábrám Egyiptomba érkezék, láták az egyiptomiak az asszonyt, hogy az nagyon szép.
1Móz 12:15   Mikor megláták őt a Faraó főemberei, magasztalák a Faraó előtt és elvivék az asszonyt a Faraó udvarába. 1Móz 12:15   Mikor megláták őt a fáraó főemberei, magasztalák a fáraó előtt és elvivék az asszonyt a fáraó udvarába.
1Móz 12:16   És jól tőn érette Ábrámmal, és valának juhai, ökrei, szamarai, szolgái, szolgálói, nőstényszamarai és tevéi. 1Móz 12:16   És jól tőn érte Ábrámmal, és valának juhai, ökrei, szamarai, szolgái, szolgálói, nőstényszamarai és tevéi.
1Móz 12:17   De megveré az Úr a Faraót és az ő házát nagy csapásokkal, Száraiért, Ábrám feleségéért. 1Móz 12:17   De megveré az Úr a fáraót és az ő házát nagy csapásokkal, Száraiért, Ábrám feleségéért.
1Móz 12:18   Hívatá azért a Faraó Ábrámot és monda: Miért mívelted ezt velem? Miért nem mondottad meg énnékem, hogy ez néked feleséged? 1Móz 12:18   Hívatá azért a fáraó Ábrámot és monda: Miért művelted ezt velem? Miért nem mondottad meg énnekem, hogy ez neked feleséged?
1Móz 12:19   Miért mondottad: Húgom ő; azért vevém magamnak feleségül. Most már imhol a te feleséged, vedd magadhoz és menj el. 1Móz 12:19   Miért mondottad: Húgom ő; azért vevém magamnak feleségül. Most már ímhol a te feleséged, vedd magadhoz és menj el.
1Móz 12:20   És parancsola felőle a Faraó némely embereknek, akik elbocsáták őtet és az ő feleségét, és mindenét amije vala. 1Móz 12:20   És parancsola felőle a fáraó némely embereknek, akik elbocsáták őtet és az ő feleségét, és mindenét amije vala.
1Móz 13:1   Feljöve azért Ábrám Égyiptomból, ő és az ő felesége, és mindene valamije vala, és Lót is ő vele, a déli tartományba. 1Móz 13:1   Feljöve azért Ábrám Egyiptomból, ő és az ő felesége, és mindene valamije vala, és Lót is ő vele, a déli tartományba.
1Móz 13:7   Versengés is támada az Ábrám barompásztorai között, és a Lót barompásztorai között; és a Kananeusok és a Perizeusok is ott laknak vala akkor azon a földön. 1Móz 13:7   Versengés is támada az Ábrám barompásztorai között, és a Lót barompásztorai között; és a kananeusok és a perizeusok is ott laknak vala akkor azon a földön.
1Móz 13:9   Avagy nincsen-é előtted mind az egész föld? Válj el kérlek, tőlem; ha te balra tartasz, én jobbra megyek; ha te jobbra menéndesz, én balra térek. 1Móz 13:9   Avagy nincsen-e előtted mind az egész föld? Válj el kérlek, tőlem; ha te balra tartasz, én jobbra megyek; ha te jobbra menéndesz, én balra térek.
1Móz 13:10   Felemelé azért Lót az ő szemeit, és látá, hogy a Jordán egész melléke bővizű föld; mert minekelőtte elvesztette volna az Úr Sodomát és Gomorát, mind Coárig olyan vala az, mint az Úr kertje, mint Égyiptom földe. 1Móz 13:10   Felemelé azért Lót az ő szemeit, és látá, hogy a Jordán egész melléke bővizű föld; mert minekelőtte elvesztette volna az Úr Szodomát és Gomorát, mind Coárig olyan vala az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje.
1Móz 13:12   Ábrám lakozik vala a Kanaán földén, Lót pedig lakozik vala a [Jordán]-melléki városokban, és sátoroz vala Sodomáig. 1Móz 13:12   Ábrám lakozik vala a Kanaán földén, Lót pedig lakozik vala a [Jordán]-melléki városokban, és sátoroz vala Szodomáig.
1Móz 13:13   Sodoma lakosai pedig nagyon gonoszok és bűnösök valának az Úr előtt. 1Móz 13:13   Szodoma lakosai pedig nagyon gonoszok és bűnösök valának az Úr előtt.
1Móz 13:14   Az Úr pedig monda Ábrámnak, minekutánna elválék tőle Lót: Emeld fel szemeidet és tekints arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. 1Móz 13:14   Az Úr pedig monda Ábrámnak, minekutána elválék tőle Lót: Emeld fel szemeidet és tekints arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra.
1Móz 13:15   Mert mind az egész földet, amelyet látsz, néked adom, és a te magodnak örökre. 1Móz 13:15   Mert mind az egész földet, amelyet látsz, neked adom, és a te magodnak örökre.
1Móz 13:17   Kelj fel, járd be ez országot hosszában és széltében: mert néked adom azt. 1Móz 13:17   Kelj fel, járd be ez országot hosszában és széltében: mert neked adom azt.
1Móz 14:2   Hadat indítának [ezek] Bera, Sodoma királya ellen, Birsa, Gomora királya ellen, Sináb, Admáh királya ellen, Seméber, Ceboim királya ellen és Bélah, azaz Coár királya ellen. 1Móz 14:2   Hadat indítának [ezek] Bera, Szodoma királya ellen, Birsa, Gomora királya ellen, Sináb, Admáh királya ellen, Seméber, Ceboim királya ellen és Bélah, azaz Coár királya ellen.
1Móz 14:3   Mind ezek a Sziddim völgyében egyesűlének; ez a Sóstenger. 1Móz 14:3   Mind ezek a Sziddim völgyében egyesülének; ez a Sós-tenger.
1Móz 14:6   És a Horeusokat az ő hegyökön, a Seiren, egész Él-Páránig, mely a puszta mellett van. 1Móz 14:6   És a Horeusokat az ő hegyükön, a Seiren, egész Él-Páránig, mely a puszta mellett van.
1Móz 14:7   És megtérének s menének Hén Mispátba, azaz Kádesbe, és elpusztíták az Amálekiták egész mezőségét, és az Emoreusokat is, kik laknak vala Hácacon-Thámárban. 1Móz 14:7   És megtérének s menének Hén Mispátba, azaz Kádesbe, és elpusztíták az amálekiták egész mezőségét, és az emoreusokat is, kik laknak vala Hácacon-Thámárban.
1Móz 14:8   Kiméne tehát Sodoma királya, Gomora királya, Admáh királya, Ceboim királya, és Bélah, azaz Coár királya, és megütközének azokkal a Sziddim völgyében: 1Móz 14:8   Kiméne tehát Szodoma királya, Gomora királya, Admáh királya, Ceboim királya, és Bélah, azaz Coár királya, és megütközének azokkal a Sziddim völgyében:
1Móz 14:10   A Siddim völgye pedig tele vala szurok-forrásokkal. És megfutamodának Sodoma és Gomora királyai, és azokba esének: a megmaradottak pedig a hegységbe futának. 1Móz 14:10   A Siddim völgye pedig tele vala szurok-forrásokkal. És megfutamodának Szodoma és Gomora királyai, és azokba esének: a megmaradottak pedig a hegységbe futának.
1Móz 14:11   És elvivék Sodomának és Gomorának minden jószágát és minden eleségét; és elmenének. 1Móz 14:11   És elvivék Szodomának és Gomorának minden jószágát és minden eleségét; és elmenének.
1Móz 14:12   Elvivék Lótot is az Ábrám atyjafiának fiát jószágostól együtt, és elmenének; mert Lót Sodomában lakik vala. 1Móz 14:12   Elvivék Lótot is az Ábrám atyjafiának fiát jószágostól együtt, és elmenének; mert Lót Szodomában lakik vala.
1Móz 14:15   És csapatokra oszolván ellenök éjszaka ő és szolgái, megveré őket, és űzé őket mind Hóbáig, amely Damaskustól balra esik. 1Móz 14:15   És csapatokra oszolván ellenük éjszaka ő és szolgái, megveré őket, és űzé őket mind Hóbáig, amely Damaszkusztól balra esik.
1Móz 14:17   Minekutánna pedig visszatért Khédorlaomernek és a vele volt királyoknak megveréséből, kiméne ő elébe Sodomának királya a Sáve völgyébe, azaz a király völgyébe. 1Móz 14:17   Minekutána pedig visszatért Khédorlaomernek és a vele volt királyoknak megveréséből, kiméne ő elébe Szodomának királya a Sáve völgyébe, azaz a király völgyébe.
1Móz 14:20   Áldott a Magasságos Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet. És tizedet ada néki mindenből. 1Móz 14:20   Áldott a Magasságos Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet. És tizedet ada neki mindenből.
1Móz 14:21   És monda Sodoma királya Ábrámnak: Add nékem a népet, a jószágot pedig vedd magadnak. 1Móz 14:21   És monda Szodoma királya Ábrámnak: Add nekem a népet, a jószágot pedig vedd magadnak.
1Móz 14:22   És monda Ábrám Sodoma királyának: Felemeltem az én kezemet az Úrhoz, a Magasságos Istenhez, ég és föld teremtőjéhez: 1Móz 14:22   És monda Ábrám Szodoma királyának: Felemeltem az én kezemet az Úrhoz, a Magasságos Istenhez, ég és föld teremtőjéhez:
1Móz 14:24   Semmi egyebet, csupán a legények élelmét, és ama férfiak részét, kik én velem eljöttek volt: Áner, Eskhol, Mamré, ők vegyék ki az ő részöket. 1Móz 14:24   Semmi egyebet, csupán a legények élelmét, és ama férfiak részét, kik én velem eljöttek volt: Áner, Eskhol, Mamré, ők vegyék ki az ő részüket.
1Móz 15:1   E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban, mondván: Ne félj Ábrám: én paizsod vagyok tenéked, a te jutalmad felette igen bőséges. 1Móz 15:1   E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban, mondván: Ne félj Ábrám: én pajzsod vagyok teneked, a te jutalmad felette igen bőséges.
1Móz 15:2   És monda Ábrám: Uram Isten, mit adnál énnékem, holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a Damaskusbeli Eliézer? 1Móz 15:2   És monda Ábrám: Uram Isten, mit adnál énnekem, holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a damaszkuszbeli Eliézer?
1Móz 15:3   És monda Ábrám: Ímé énnékem nem adtál magot, és ímé az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm. 1Móz 15:3   És monda Ábrám: Íme énnekem nem adtál magot, és íme az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm.
1Móz 15:4   És ímé szóla az Úr ő hozzá, mondván: Nem ez lesz a te örökösöd: hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. 1Móz 15:4   És íme szóla az Úr ő hozzá, mondván: Nem ez lesz a te örökösöd: hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd.
1Móz 15:5   És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; - és monda nékie: Így lészen a te magod. 1Móz 15:5   És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; - és monda neki: Így lészen a te magod.
1Móz 15:7   És monda néki: Én vagyok az Úr, ki téged kihoztalak Úr-Kaszdimból, hogy néked adjam e földet, örökségedül. 1Móz 15:7   És monda neki: Én vagyok az Úr, ki téged kihoztalak Úr-Kaszdimból, hogy neked adjam e földet, örökségedül.
1Móz 15:9   És felele néki: Hozz nékem egy három esztendős üszőt, egy három esztendős kecskét, és egy három esztendős kost, egy gerlicét és egy galambfiat. 1Móz 15:9   És felele neki: Hozz nekem egy három esztendős üszőt, egy három esztendős kecskét, és egy három esztendős kost, egy gerlicét és egy galambfiat.
1Móz 15:10   Elhozá azért mind ezeket, és kétfelé hasítá azokat, és mindeniknek fele [részét] a másik fele [része] átellenébe helyezteté; de a madarakat nem hasította vala kétfelé. 1Móz 15:10   Elhozá azért mind ezeket, és kétfelé hasította azokat, és mindeniknek fele [részét] a másik fele [része] átellenébe helyezteté; de a madarakat nem hasította vala kétfelé.
1Móz 15:12   És lőn naplementekor, mély álom lepé meg Ábrámot, és ímé rémülés és nagy sötétség szálla ő reá. 1Móz 15:12   És lőn naplementekor, mély álom lepé meg Ábrámot, és íme rémülés és nagy sötétség szálla ő reá.
1Móz 15:14   De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annakutánna kijőnek nagy gazdagsággal. 1Móz 15:14   De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annak utána kijőnek nagy gazdagsággal.
1Móz 15:16   Csak a negyedik nemzedék tér meg ide; mert az Emoreusok gonoszsága még nem tölt be. 1Móz 15:16   Csak a negyedik nemzedék tér meg ide; mert az emoreusok gonoszsága még nem tölt be.
1Móz 15:17   És mikor a nap leméne és sötétség lőn, ímé egy füstölgő kemence, és tüzes fáklya, mely általmegyen vala a húsdarabok között. 1Móz 15:17   És mikor a nap leméne és sötétség lőn, íme egy füstölgő kemence, és tüzes fáklya, mely általmegyen vala a húsdarabok között.
1Móz 15:18   E napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal, mondván: A te magodnak adom ezt a földet Égyiptomnak folyóvizétől fogva, a nagy folyóig, az Eufrátes folyóvízig. 1Móz 15:18   E napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal, mondván: A te magodnak adom ezt a földet Egyiptomnak folyóvizétől fogva, a nagy folyóig, az Eufrátesz folyóvízig.
1Móz 15:19   A Keneusokat, Kenizeusokat, és a Kadmoneusokat. 1Móz 15:19   A keneusokat, kenizeusokat, és a kadmoneusokat.
1Móz 15:20   A Hittheusokat, Perizeusokat, és a Refeusokat. 1Móz 15:20   A hitteusokat, perizeusokat, és a refeusokat.
1Móz 15:21   Az Emoreusokat, Kananeusokat, Girgazeusokat, és a Jebuzeusokat. 1Móz 15:21   Az emoreusokat, kananeusokat, girgazeusokat, és a jebuzeusokat.
1Móz 16:1   És Szárai, az Ábrám felesége nem szüle néki; de vala néki egy Égyiptomból való szolgálója, kinek neve Hágár vala. 1Móz 16:1   És Szárai, az Ábrám felesége nem szüle neki; de vala neki egy Egyiptomból való szolgálója, kinek neve Hágár vala.
1Móz 16:2   Monda azért Szárai Ábrámnak: Ímé az Úr bezárolta az én méhemet, hogy ne szüljek: kérlek, menj be az én szolgálómhoz, talán az által megépülök; és engede Ábrám a Szárai szavának. 1Móz 16:2   Monda azért Szárai Ábrámnak: Íme az Úr bezárolta az én méhemet, hogy ne szüljek: kérlek, menj be az én szolgálómhoz, talán az által megépülök; és engede Ábrám a Szárai szavának.
1Móz 16:3   Vevé tehát Szárai, Ábrám felesége az Égyiptombeli Hágárt, az ő szolgálóját, tíz esztendővel azután, hogy Ábrám a Kanaán földén letelepedék, és adá azt Ábrámnak az ő férjének feleségül. 1Móz 16:3   Vevé tehát Szárai, Ábrám felesége az egyiptombeli Hágárt, az ő szolgálóját, tíz esztendővel azután, hogy Ábrám a Kanaán földén letelepedék, és adá azt Ábrámnak az ő férjének feleségül.
1Móz 16:4   És béméne Hágárhoz, és az fogada az ő méhében; ez pedig amint látta, hogy terhes, nem vala becsülete az ő asszonyának ő előtte. 1Móz 16:4   És béméne Hágárhoz, és az fogada az ő méhében; ez pedig amint látta, hogy terhes, nem vala becsülete az ő asszonyának őelőtte.
1Móz 16:6   És monda Ábrám Szárainak: Ímé a te szolgálód kezedben van, azt tedd vele amit jónak látsz. Nyomorgatja vala azért Szárai, és az elfuta ő előle. 1Móz 16:6   És monda Ábrám Szárainak: Íme a te szolgálód kezedben van, azt tedd vele amit jónak látsz. Nyomorgatja vala azért Szárai, és az elfuta ő előle.
1Móz 16:9   Akkor monda néki az Úr angyala: Térj meg a te asszonyodhoz, és alázd meg magad az ő kezei alatt. 1Móz 16:9   Akkor monda neki az Úr angyala: Térj meg a te asszonyodhoz, és alázd meg magad az ő kezei alatt.
1Móz 16:10   És monda néki az Úrnak angyala: Felettébb megsokasítom a te magodat, hogy sokasága miatt megszámlálható se legyen. 1Móz 16:10   És monda neki az Úrnak angyala: Felettébb megsokasítom a te magodat, hogy sokasága miatt megszámlálható se legyen.
1Móz 16:11   És monda néki az Úrnak angyala: Ímé te terhes vagy, és szülsz fiat; és nevezd nevét Ismáelnek, mivelhogy meghallá Isten a te nyomorúságodat. 1Móz 16:11   És monda neki az Úrnak angyala: Íme te terhes vagy, és szülsz fiat; és nevezd nevét Ismáelnek, mivelhogy meghallá Isten a te nyomorúságodat.
1Móz 16:14   Annakokáért nevezé azt a forrást Lakhai Rói forrásának; ott van Kádes és Béred között. 1Móz 16:14   Annak okáért nevezé azt a forrást Lakhai Rói forrásának; ott van Kádes és Béred között.
1Móz 16:15   És fiat szüle Hágár Ábrámnak, és nevezé Ábrám az ő fiának nevét, akit Hágár szül vala néki, Ismáelnek. 1Móz 16:15   És fiat szüle Hágár Ábrámnak, és nevezé Ábrám az ő fiának nevét, akit Hágár szül vala neki, Ismáelnek.
1Móz 17:1   Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. 1Móz 17:1   Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda neki: Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes.
1Móz 17:3   És arcára borúla Ábrám; az Isten pedig szóla őnéki, mondván: 1Móz 17:3   És arcára borult Ábrám; az Isten pedig szóla őnéki, mondván:
1Móz 17:4   Ami engem illet, imhol az én szövetségem te veled, hogy népek sokaságának atyjává leszesz. 1Móz 17:4   Ami engem illet, ímhol az én szövetségem te veled, hogy népek sokaságának atyjává leszesz.
1Móz 17:7   És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad. 1Móz 17:7   És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek teneked Istened, és a te magodnak te utánad.
1Móz 17:8   És adom tenéked és a te magodnak te utánnad a te bujdosásod földét, Kanaánnak egész földét, örök birtokul; és Istenök lészek nékik. 1Móz 17:8   És adom teneked és a te magodnak te utánad a te bujdosásod földét, Kanaánnak egész földét, örök birtokul; és Istenük leszek nekik.
1Móz 17:9   Annakfelette monda Isten Ábrahámnak: Te pedig az én szövetségemet megőrizzed, te és a te magod te utánad az ő nemzedékei szerint. 1Móz 17:9   Annak felette monda Isten Ábrahámnak: Te pedig az én szövetségemet megőrizzed, te és a te magod te utánad az ő nemzedékei szerint.
1Móz 17:10   Ez [pedig] az én szövetségem, melyet meg kell tartanotok én közöttem és ti közöttetek, és a te utánnad való magod között: minden férfi körülmetéltessék nálatok. 1Móz 17:10   Ez [pedig] az én szövetségem, melyet meg kell tartanotok én közöttem és ti közöttetek, és a te utánad való magod között: minden férfi körülmetéltessék nálatok.
1Móz 17:16   És megáldom őt, és fiat is adok ő tőle néked, és megáldom, hogy legyen népekké; nemzetek királyai származzanak ő tőle. 1Móz 17:16   És megáldom őt, és fiat is adok ő tőle neked, és megáldom, hogy legyen népekké; nemzetek királyai származzanak ő tőle.
1Móz 17:17   Ekkor arcára borúla Ábrahám, és nevete és gondolá az ő szívében: vajjon száz esztendős embernek lesz-é gyermeke? avagy Sára kilencven esztendős lévén, szülhet-é? 1Móz 17:17   Ekkor arcára borult Ábrahám, és nevete és gondolá az ő szívében: vajon száz esztendős embernek lesz-e gyermeke? avagy Sára kilencven esztendős lévén, szülhet-e?
1Móz 17:19   Az Isten pedig monda: Kétségnélkül a te feleséged Sára szül néked fiat, és nevezed annak nevét Izsáknak, és megerősítem az én szövetségemet ő vele örökkévaló szövetségül az ő magvának ő utánna. 1Móz 17:19   Az Isten pedig monda: Kétség nélkül a te feleséged Sára szül neked fiat, és nevezed annak nevét Izsáknak, és megerősítem az én szövetségemet ő vele örökkévaló szövetségül az ő magvának ő utána.
1Móz 17:20   Ismáel felől is meghallgattalak: Ímé megáldom őt, és megszaporítom őt és megsokasítom őt felette nagyon; tizenkét fejedelmet nemz, és nagy néppé teszem őt. 1Móz 17:20   Ismáel felől is meghallgattalak: Íme megáldom őt, és megszaporítom őt és megsokasítom őt felette nagyon; tizenkét fejedelmet nemz, és nagy néppé teszem őt.
1Móz 17:21   Az én szövetségemet pedig megerősítem Izsákkal, kit néked szül Sára ez időkorban a következő esztendőben. 1Móz 17:21   Az én szövetségemet pedig megerősítem Izsákkal, kit neked szül Sára ez időkorban a következő esztendőben.
1Móz 17:23   Vevé azért Ábrahám Ismáelt az ő fiát, és háza minden szülöttét, és mind a pénzén vetteket, minden férfiat Ábrahám házanépe közül és körülmetélé férfitestöknek bőrét ugyanazon napon, amikor szólott vala vele az Isten. 1Móz 17:23   Vevé azért Ábrahám Ismáelt az ő fiát, és háza minden szülöttét, és mind a pénzén vetteket, minden férfiat Ábrahám házanépe közül és körülmetélé férfitestüknek bőrét ugyanazon napon, amikor szólott vala vele az Isten.
1Móz 18:1   Megjelenék pedig ő néki az Úr a Mamré tölgyesében, és ő ül vala a sátor ajtajában, a napon. 1Móz 18:1   Megjelenék pedig ő neki az Úr a Mamré tölgyesében, és ő ül vala a sátor ajtajában, a napon.
1Móz 18:2   És felemelé az ő szemeit, és látá, hogy ímé három férfiú áll ő előtte. És látván, eléjök siete a sátor ajtajából, és földig meghajtá magát. 1Móz 18:2   És felemelé az ő szemeit, és látá, hogy íme három férfiú áll őelőtte. És látván, eléjük siete a sátor ajtajából, és földig meghajtá magát.
1Móz 18:8   És vőn vajat és tejet, és a borjút, melyet elkészített vala, és eléjök tevé: és ő mellettök áll vala a fa alatt, azok pedig evének. 1Móz 18:8   És vőn vajat és tejet, és a borjút, melyet elkészített vala, és eléjük tevé: és ő mellettük áll vala a fa alatt, azok pedig evének.
1Móz 18:9   És mondának néki: Hol van Sára a te feleséged? Ő pedig felele: Ímhol van a sátorban. 1Móz 18:9   És mondának neki: Hol van Sára a te feleséged? Ő pedig felele: Ímhol van a sátorban.
1Móz 18:10   És monda: Esztendőre ilyenkor bizonnyal megtérek hozzád és ímé akkor a te feleségednek Sárának fia lesz. Sára pedig hallgatózik vala a sátor ajtajában, mely annak háta megett vala. 1Móz 18:10   És monda: Esztendőre ilyenkor bizonnyal megtérek hozzád és íme akkor a te feleségednek Sárának fia lesz. Sára pedig hallgatózik vala a sátor ajtajában, mely annak háta megett vala.
1Móz 18:12   Nevete azért Sára ő magában, mondván: Vénségemre lenne-é gyönyörűségem? meg az én uram is öreg! 1Móz 18:12   Nevete azért Sára ő magában, mondván: Vénségemre lenne-e gyönyörűségem? meg az én uram is öreg!
1Móz 18:13   És monda az Úr Ábrahámnak: Miért nevetett Sára, ezt mondván: Vajjon csakugyan szülhetek-é, holott én megvénhedtem? 1Móz 18:13   És monda az Úr Ábrahámnak: Miért nevetett Sára, ezt mondván: Vajon csakugyan szülhetek-e, holott én megvénhedtem?
1Móz 18:14   Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami? Annak idején, esztendőre ilyenkor visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. 1Móz 18:14   Avagy az Úrnak lehetetlen-e valami? Annak idején, esztendőre ilyenkor visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának.
1Móz 18:16   Azután felkelvén onnan azok a férfiak, Sodoma felé tartanak vala. Ábrahám is velök méne, hogy elkisérje őket. 1Móz 18:16   Azután felkelvén onnan azok a férfiak, Szodoma felé tartanak vala. Ábrahám is velük méne, hogy elkisérje őket.
1Móz 18:17   És monda az Úr: Eltitkoljam-é én Ábrahámtól, amit tenni akarok? 1Móz 18:17   És monda az Úr: Eltitkoljam-e én Ábrahámtól, amit tenni akarok?
1Móz 18:19   Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utánna, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle. 1Móz 18:19   Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utána, hogy megőrizzék az Úrnak útját, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle.
1Móz 18:20   Monda azután az Úr: Mivelhogy Sodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivelhogy az ő bűnök felettébb megnehezedett: 1Móz 18:20   Monda azután az Úr: Mivelhogy Szodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivelhogy az ő bűnök felettébb megnehezedett:
1Móz 18:21   Alámegyek azért és meglátom, vajjon teljességgel a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek-é vagy nem? tudni akarom. 1Móz 18:21   Alámegyek azért és meglátom, vajon teljességgel a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek-e vagy nem? tudni akarom.
1Móz 18:22   És elfordulának onnan a férfiak, és menének Sodomába: Ábrahám pedig még az Úr előtt áll vala. 1Móz 18:22   És elfordulának onnan a férfiak, és menének Szodomába: Ábrahám pedig még az Úr előtt áll vala.
1Móz 18:23   És hozzá járula Ábrahám és monda: Avagy elveszted-é az igazat is a gonosszal egybe? 1Móz 18:23   És hozzá járula Ábrahám és monda: Avagy elveszted-e az igazat is a gonosszal egybe?
1Móz 18:24   Talán van ötven igaz abban a városban, avagy elveszted-é, és nem kedvezel-é a helynek az ötven igazért, akik abban vannak? 1Móz 18:24   Talán van ötven igaz abban a városban, avagy elveszted-e, és nem kedvezel-e a helynek az ötven igazért, akik abban vannak?
1Móz 18:25   Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonosszal, és úgy járjon az igaz mint a gonosz: Távol legyen tőled! Avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna-é igazságot? 1Móz 18:25   Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonosszal, és úgy járjon az igaz mint a gonosz: Távol legyen tőled! Avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna-e igazságot?
1Móz 18:26   És monda az Úr: Ha találok Sodomában a városon belől ötven igazat, mind az egész helynek megkegyelmezek azokért. 1Móz 18:26   És monda az Úr: Ha találok Szodomában a városon belül ötven igazat, mind az egész helynek megkegyelmezek azokért.
1Móz 18:28   Ha az ötven igaznak talán öt híja lesz, elveszted-é az öt miatt az egész várost? És monda: Nem vesztem el, ha találok ott negyvenötöt. 1Móz 18:28   Ha az ötven igaznak talán öt híja lesz, elveszted-e az öt miatt az egész várost? És monda: Nem vesztem el, ha találok ott negyvenötöt.
1Móz 18:33   És elméne az Úr, minekutánna elvégezte Ábrahámmal való beszélgetését; Ábrahám pedig megtére az ő helyére. 1Móz 18:33   És elméne az Úr, minekutána elvégezte Ábrahámmal való beszélgetését; Ábrahám pedig megtére az ő helyére.
1Móz 19:1   Mikor a két angyal estére Sodomába jutott, Lót Sodoma kapujában ül vala, és amint meglátá őket Lót, felkele eléjök, és arccal a földre borúla. 1Móz 19:1   Mikor a két angyal estére Szodomába jutott, Lót Szodoma kapujában ül vala, és amint meglátá őket Lót, felkele eléjük, és arccal a földre borult.
1Móz 19:2   És monda: Ímé én Uraim kérlek, térjetek be a ti szolgátok házához, és háljatok ott, és mossátok meg lábaitokat; reggel korán felkelhettek és indulhattok útatokra. Azok pedig mondának: Nem, hanem az utcán hálunk meg. 1Móz 19:2   És monda: Íme én Uraim kérlek, térjetek be a ti szolgátok házához, és háljatok ott, és mossátok meg lábaitokat; reggel korán felkelhettek és indulhattok utatokra. Azok pedig mondának: Nem, hanem az utcán hálunk meg.
1Móz 19:3   De nagyon unszolá őket, és betérének hozzá, és bemenének az ő házába; ő pedig szerze nékik vendégséget, és pogácsát is süte, és evének. 1Móz 19:3   De nagyon unszolá őket, és betérének hozzá, és bemenének az ő házába; ő pedig szerze nekik vendégséget, és pogácsát is süte, és evének.
1Móz 19:4   Lefekvésök előtt a város férfiai, Sodoma férfiai körülvevék a házat, ifja, örege, mind az egész község egytől egyig. 1Móz 19:4   Lefekvésük előtt a város férfiai, Szodoma férfiai körülvevék a házat, ifja, örege, mind az egész község egytől egyig.
1Móz 19:5   És szólíták Lótot, mondván néki: Hol vannak a férfiak, akik te hozzád jövének az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket. 1Móz 19:5   És szólíták Lótot, mondván neki: Hol vannak a férfiak, akik te hozzád jövének az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket.
1Móz 19:6   És kiméne Lót ő hozzájok az ajtó eleibe, és bezárá maga után az ajtót. 1Móz 19:6   És kiméne Lót ő hozzájuk az ajtó eleibe, és bezárá maga után az ajtót.
1Móz 19:8   Ímé van énnékem két leányom, akik még nem ismertek férfiat, kihozom azokat ti hozzátok, és cselekedjetek velök amint néktek tetszik, csakhogy ezekkel az emberekkel ne csináljatok semmit, mivelhogy az én hajlékom árnyéka alá jöttenek. 1Móz 19:8   Íme van énnekem két leányom, akik még nem ismertek férfiat, kihozom azokat ti hozzátok, és cselekedjetek velük amint néktek tetszik, csakhogy ezekkel az emberekkel ne csináljatok semmit, mivelhogy az én hajlékom árnyéka alá jöttenek.
1Móz 19:9   Azok pedig mondának: Eredj el innen. Ismét mondának: Ez egy maga nálunk a jövevény s ő szabja a törvényt? Majd gonoszbul cselekszünk veled, hogy nem azokkal. És reá rohanának a férfiúra, Lótra, felette igen, és azon valának, hogy betörik az ajtót. 1Móz 19:9   Azok pedig mondának: Eredj el innen. Ismét mondának: Ez egy maga nálunk a jövevény s ő szabja a törvényt? Majd gonoszabbul cselekszünk veled, hogy nem azokkal. És reá rohanának a férfiúra, Lótra, felette igen, és azon valának, hogy betörik az ajtót.
1Móz 19:18   És monda Lót nékik: Ne oh Uram! 1Móz 19:18   És monda Lót nekik: Ne oh Uram!
1Móz 19:19   Ímé a te szolgád kegyelmet talált te előtted, és nagy a te irgalmasságod, melyet mutattál irántam, hogy életemet megtartotta: de én nem menekülhetek a hegyre, nehogy utólérjen a veszedelem, és meghaljak. 1Móz 19:19   Íme a te szolgád kegyelmet talált te előtted, és nagy a te irgalmasságod, melyet mutattál irántam, hogy életemet megtartotta: de én nem menekülhetek a hegyre, nehogy utolérjen a veszedelem, és meghaljak.
1Móz 19:21   Monda azért néki: Ím tekintek rád e dologban is, és nem pusztítom el a várost, amelyről szólottál. 1Móz 19:21   Monda azért neki: Ím tekintek rád e dologban is, és nem pusztítom el a várost, amelyről szólottál.
1Móz 19:24   És bocsáta az Úr Sodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt az Úrtól az égből. 1Móz 19:24   És bocsáta az Úr Szodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt az Úrtól az égből.
1Móz 19:25   És elsülyeszté ama városokat, és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosait, és a föld növényeit is. 1Móz 19:25   És elsüllyeszté ama városokat, és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosait, és a föld növényeit is.
1Móz 19:27   Ábrahám pedig reggel arra a helyre indúla, ahol az Úr színe előtt állott vala. 1Móz 19:27   Ábrahám pedig reggel arra a helyre indula, ahol az Úr színe előtt állott vala.
1Móz 19:28   És tekinte Sodoma és Gomora felé, és az egész környék földje felé; és látá, és ímé felszálla a földnek füstje, mint a kemence füstje. 1Móz 19:28   És tekinte Szodoma és Gomora felé, és az egész környék földje felé; és látá, és íme felszálla a földnek füstje, mint a kemence füstje.
1Móz 19:29   És lőn mikor elveszté Isten annak a környéknek városait, megemlékezék az Isten Ábrahámról, és kiküldé Lótot a veszedelemből, mikor elsülyeszté a városokat, amelyekben lakott vala Lót. 1Móz 19:29   És lőn mikor elveszté Isten annak a környéknek városait, megemlékezék az Isten Ábrahámról, és kiküldé Lótot a veszedelemből, mikor elsüllyeszté a városokat, amelyekben lakott vala Lót.
1Móz 19:33   Adának azért inni bort az ő atyjoknak azon éjszaka, és beméne a nagyobbik, és hála az ő atyjával, ez pedig semmit sem tuda annak sem lefekvéséről, sem fölkeléséről. 1Móz 19:33   Adtak azért inni bort az ő atyjuknak azon éjszaka, és beméne a nagyobbik, és hála az ő atyjával, ez pedig semmit sem tuda annak sem lefekvéséről, sem fölkeléséről.
1Móz 19:34   És lőn másodnapon, monda a nagyobbik a kisebbiknek: Ímé a múlt éjjel én háltam atyámmal, adjunk néki bort inni ez éjjel is, és menj be te, hálj vele, és támasszunk magot a mi atyánktól. 1Móz 19:34   És lőn másodnapon, monda a nagyobbik a kisebbiknek: Íme a múlt éjjel én háltam atyámmal, adjunk neki bort inni ez éjjel is, és menj be te, hálj vele, és támasszunk magot a mi atyánktól.
1Móz 19:35   Adának azért azon éjszaka is az ő atyjoknak bort inni, és felkele a kisebbik is és vele hála; ő pedig semmit sem tuda annak sem lefekvéséről, sem fölkeléséről. 1Móz 19:35   Adtak azért azon éjszaka is az ő atyjuknak bort inni, és felkele a kisebbik is és vele hála; ő pedig semmit sem tuda annak sem lefekvéséről, sem fölkeléséről.
1Móz 19:36   És teherbe esének Lót leányai mindketten az ő atyjoktól. 1Móz 19:36   És teherbe esének Lót leányai mindketten az ő atyjuktól.
1Móz 19:37   És szüle a nagyobbik fiat, és nevezé annak nevét Moábnak; ez a Moábiták atyja mind e mai napig. 1Móz 19:37   És szüle a nagyobbik fiat, és nevezé annak nevét Moábnak; ez a moábiták atyja mind e mai napig.
1Móz 19:38   A kisebbik is fiat szüle és nevezé annak nevét Benamminak. Ez az Ammoniták atyja mind a mai napig. 1Móz 19:38   A kisebbik is fiat szüle és nevezé annak nevét Benamminak. Ez az ammoniták atyja mind a mai napig.
1Móz 20:3   De Isten Abimélekhez jöve éjjeli álomban, és monda néki: Ímé meghalsz az asszonyért, akit elvettél, holott férjnél van. 1Móz 20:3   De Isten Abimélekhez jöve éjjeli álomban, és monda neki: Íme meghalsz az asszonyért, akit elvettél, holott férjnél van.
1Móz 20:4   Abimélek pedig nem illette vala őt, és monda: Uram, az ártatlan népet is megölöd-é? 1Móz 20:4   Abimélek pedig nem illette vala őt, és monda: Uram, az ártatlan népet is megölöd-e?
1Móz 20:5   Avagy nem ő mondotta-é nékem: én húgom ő; s ez is azt mondotta: én bátyám ő. Szívem ártatlanságában, és kezeim tisztaságában cselekedtem ezt. 1Móz 20:5   Avagy nem ő mondotta-e nekem: én húgom ő; s ez is azt mondotta: én bátyám ő. Szívem ártatlanságában, és kezeim tisztaságában cselekedtem ezt.
1Móz 20:6   És monda az Isten néki álomban: Én is tudom, hogy szívednek ártatlanságában mívelted ezt, azért tartóztattalak én is, hogy ne vétkezzél ellenem, azért nem engedtem, hogy illessed azt. 1Móz 20:6   És monda az Isten neki álomban: Én is tudom, hogy szívednek ártatlanságában művelted ezt, azért tartóztattalak én is, hogy ne vétkezzél ellenem, azért nem engedtem, hogy illessed azt.
1Móz 20:7   Mostan azért add vissza az embernek az ő feleségét, mert Próféta ő: és imádkozik te éretted, és élsz; hogyha pedig vissza nem adod: tudd meg, hogy halállal halsz meg te, és minden hozzád tartozó. 1Móz 20:7   Mostan azért add vissza az embernek az ő feleségét, mert Próféta ő: és imádkozik te érted, és élsz; hogyha pedig vissza nem adod: tudd meg, hogy halállal halsz meg te, és minden hozzád tartozó.
1Móz 20:8   Felkele azért Abimélek reggel, és előhívatá minden szolgáját, s fülök hallatára mindezeket elbeszélé és az emberek igen megfélemlének. 1Móz 20:8   Felkele azért Abimélek reggel, és előhívatá minden szolgáját, s fülük hallatára mindezeket elbeszélé és az emberek igen megfélemlének.
1Móz 20:9   És hívatá Abimélek Ábrahámot, és monda néki: Mit cselekedtél mi velünk? És mit vétettem te ellened, hogy én reám és az én országomra ilyen nagy bűnt hoztál? Amiket cselekedni nem szabad, olyan dolgokat cselekedtél ellenem. 1Móz 20:9   És hívatá Abimélek Ábrahámot, és monda neki: Mit cselekedtél mi velünk? És mit vétettem te ellened, hogy én reám és az én országomra ilyen nagy bűnt hoztál? Amiket cselekedni nem szabad, olyan dolgokat cselekedtél ellenem.
1Móz 20:13   És lőn hogy amikor kibujdostata engem az Isten az én atyámnak házából, azt mondám néki: Ilyen kegyességet cselekedjél én velem, mindenütt valahová megyünk, azt mondjad én felőlem: én bátyám ez. 1Móz 20:13   És lőn hogy amikor kibujdostata engem az Isten az én atyámnak házából, azt mondám neki: Ilyen kegyességet cselekedjél én velem, mindenütt valahová megyünk, azt mondjad én felőlem: én bátyám ez.
1Móz 20:14   Akkor Abimélek vett juhokat, ökröket, szolgákat és szolgálókat, és adá Ábrahámnak, és vissza adá néki Sárát is az ő feleségét. 1Móz 20:14   Akkor Abimélek vett juhokat, ökröket, szolgákat és szolgálókat, és adá Ábrahámnak, és vissza adá neki Sárát is az ő feleségét.
1Móz 20:15   És monda Abimélek: Ímé előtted van az én országom, ahol tenéked jónak tetszik, ott lakjál. 1Móz 20:15   És monda Abimélek: Íme előtted van az én országom, ahol teneked jónak tetszik, ott lakjál.
1Móz 20:16   Sárának pedig monda: Ímé ezer ezüst pénzt adtam a te bátyádnak, ímé az neked a szemek befedezője mindazok előtt, akik veled vannak; és így mindenképpen igazolva vagy. 1Móz 20:16   Sárának pedig monda: Íme ezer ezüst pénzt adtam a te bátyádnak, íme az neked a szemek befedezője mindazok előtt, akik veled vannak; és így mindenképpen igazolva vagy.